Valtakirja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Valtakirjalla on oikeus hakea valtuutuksen antajan puolesta kaivutyöpäätöstä ja/tai liikennealueen tilapäisen liikennejärjestelyn päätöstä. Liiteenä valtakirja yleisen alueen käytön ilmoitusmenettelyä varten lomakkeen loppuosassa.

Yleisellä alueella suoritettavan työn vastuut

Puhtaanpitolain 14 a § mukaan yleisellä alueella suoritettavasta työstä vastaavan on jätettävä kunnalle ilmoitus. Asunto-osakeyhtiössä tehtävässä kiinteistöremontissa katsotaan työstä vastaavaksi asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö.

Mikäli työteknisistä syistä on tarkoituksenmukaista, voi työnsuorittava urakoitsija hakea tarvittavat päätökset työntilaajan puolesta. Tällöin työntilaajan on annettava hakijalle valtakirja.

Valtakirjalla ei voi siirtää lainsäädännössä rakennushankkeessa osapuolille määrättyjä velvollisuuksia. Työntilaaja ja -suorittaja vastaavat rakennustyömaan turvallisuudesta yhteisvastuullisesti siten kuin Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä Työturvallisuuslaki määräävät.

Laiminlyöntitapauksissa kaupungilla on oikeus korjata yleisen alueen käytölle välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet työnsuorittajaa kuulematta. Toimenpiteistä aiheutuneet kulut ohjataan valtakirjassa ilmoitetulle päätöskuluista vastaavalle henkilölle.

Mikäli työnsuorittaja ei kykene vastaamaan maksuista konkurssin tai muun vastaavan esteen vuoksí, maksut peritään valtakirjan antaneelta henkilöltä.