Naapuritontin rajan lähelle rakentaminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ellei asemakaavasta muuta johdu, rakennusta ei saa sijoittaa lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata kuin etäisyydelle, joka on puolet rakennuksen korkeudesta ja kuitenkin vähintään 4 m. Etäisyys saa olla vähemmän vain silloin, jos siihen on jokin erityinen syy tai jos naapuritontin omistaja tai haltija antaa siihen luvan.

Rakenteet

  • Esim. salaojat, routaeristeet, räystäät, anturat ja ulkoseinän osat on sijoitettava omalle tontille.
  • Poikkeustapauksissa tai, kun asemakaava tai vahvistettu korttelisuunnitelma sallii tai edellyttää tontin rajaan kiinni rakentamista, voidaan rakenteita joutua sijoittamaan naapuritontin puolelle.
  • Tontin rajan yli menevistä rakenteista  on sovittava naapuritontin omistajien kanssa.
  • Rakennusvaiheen ja rakentamisen jälkeisten huoltotoimenpiteiden suorittamiseen naapuritontin puolella on syytä sopia erikseen perustettavasta kulkurasitteesta.

Rakennusosat

Erkkerit, katokset, parvekkeet ja muut vastaavat rakennusosat saavat ulottua Espoon rakennusjärjestyksen sallimissa rajoissa tontin rajan yli katualueelle tai tontin rakennusalan rajan ulkopuolelle.

Palo-osastointiin liittyvät kysymykset

Tontin rajan lähelle rakentaminen edellyttää useimmiten osastoivien rakenteiden toteuttamista. Palo-osastointivaatimukset tutkitaan hankkeissa tapauskohtaisesti ja määräysten mukainen ratkaisu esitetään ennakkoneuvotteluissa lupakäsittelijälle.

Rakennuslupahakemukseen liitettävät lisäselvitykset

Rakennuslupahakemukseen liitettävistä tiedoista ja liiteasiakirjoista tulee sopia lupakäsittelijän kanssa ennakkoneuvottelussa. Rajan läheisyyteen rakennettaessa hakemukseen saatetaan edellyttää mm. seuraavaa:

  • Lähemmäksi kuin puolet rakennuksen korkeudesta tai alle 4 m etäisyydelle naapuritontin rajasta rakennettaessa on tontin rajat merkittävä kaikkiin pääpiirustuksiin, myös leikkauksiin ja julkisivuihin.

  • Naapurin suostumus. Suostumuksen tulee olla kirjallinen ja siinä on selkeästi mainittava mitä seikkaa suostumus koskee ja siihen on tarvittaessa liitettävä piirustus tai kartta. Tarvittaessa on toimitettava rasitesopimus, joka on molempien osapuolien allekirjoittama.

Rasitteet

Rasitteiden perustamista on haettava erillisellä hakemuksella. Rasitehakemus on jätettävä hyvissä ajoin ennen käyttöönottokatselmuksen (osaloppukatselmus) varaamista, sillä rasitteiden on oltava perustettuina, kun uudisrakennus otetaan käyttöön.

Rasitesopimusten mukaisten rasitteiden perustamista haetaan erillisellä lomakkeella. Rakennusrasitteet perustaa rakennusvalvontakeskuksen rakennuslakimies. Kiinteistörasitteet (esim. kulkurasitteet) perustetaan Kaupunkitekniikan keskuksen kaupunkimittausyksikössä.