Espoon kaupunki hakee kumppania suunnitteluvaraushakumenettelyllä Leppävaaran kortteliin 51271. Hakuaika on päättynyt.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaupunki myöntää suunnitteluvarauksen parhaimman idealuonnoksen tehneelle kumppanille. Valintaperusteena on mm. suunnitelmien toteuttamiskelpoisuus, soveltuvuus ympäristöön, innovaatiot, massoittelu, viihtyvyys ja energiatehokkuus. Tarkemmat perusteet löytyvät hakemusasiakirjoista. Hakumenettelyn kohteena on noin 3 hehtaarin maa-alue, jolle arvioidaan sijoittuvan noin 25 000 – 30 000 kerrosneliömetriä asuntorakentamista tulevaisuudessa. Kohde sijaitsee Kehä I:n ja Mäkkyläntien välissä.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Espoon kaupungin kirjaamoon to 14.3.2019 klo 12 mennessä merkinnällä ’ Suunnitteluvaraushakumenettely kortteli 51271 Leppävaara’.

Hakumenettelyn asiakirjat ja muun materiaalin voi ladata oheisen linkin kautta: Suunnitteluvaraushakumenettely Leppävaara kortteli 51271

Hakumenettelyyn liittyvät 25.1.2019 mennessä toimitetut kysymykset ja annetut vastaukset 1.2.2019:

1. Kumpi linjaus on kilpailijoita sitova koskien asuinrakennusten ja oleskelualueiden sijoittelua: vähimmäisetäisyys 70 metriä kehä 1:n ajoradasta (keskilinja TSV vai kaistan reuna?) vai ilmanlaatuvyöhykkeen liitekartta nykytilanteesta. Etäisyydet poikkeavat toisistaan.

Vastaus:

Asuinrakennukset ja oleskelualueet tulee sijoittaa vähintään 70 metrin päähän Kehä I:n ajoradasta (eli lähimmän ajokaistan reunasta).  Ilmanlaatuvyöhyke kartta perustuu nykytilan (muutaman vuoden takaisiin) liikennemääriin, eikä se näin ollen huomio mm.  Kehä I:n liikenne määrän kehitystä.

2. Mikä on konseptikilpailua arvioivan tuomariston kokoonpano?

Vastaus:

Suunnitteluvarauksen hakuehdotuksia arvioiva ryhmä koostuu kaavoittajasta, maankäytönasiantuntijasta, liikennesuunnittelijasta sekä alueprojektinjohtajasta. Lopullisen päätösesityksen ehdokkaan valinnasta KH:n elinkeino- ja kilpailukykyjaokselle tekee toimialajohtaja.

3. Onko Mäkkyläntielle ja Mäkkylän puistotielle suunnitteilla uusia bussilinjoja?

Vastaus:

Ohessa on linkit HSL:n Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelmaan (2018).

Nettisivu:

https://www.hsl.fi/linjastosuunnitelmat/pohjois-espoon-ja-leppavaaran-linjastosuunnitelma

Raportti:

https://www.hsl.fi/sites/default/files/pohjois-espoon_ja_leppavaaran_linjastosuunnitelma_2018.pdf

4. Voiko perustellusta syystä sijoittaa asuinrakennukset ja oleskelualueet alle 70 m päähän Kehä I:n ajoradasta?

Vastaus:

Asuinrakennukset ja oleskelualueet tulee sijoittaa vähintään 70 metrin päähän Kehä I:n ajoradasta eli ei saa sijoittaa lähemmäksi. 70 m perustuu ilmanlaatuvyöhykkeisiin, jossa huomioitu liikenne-ennuste. Puustellinmäen (Mestarintunnelin) kaavassa Elyn kanssa neuvoteltiin 70 m raja.

5. Milloin ja kenen toimesta alueen melu- ja hiukkasselvitykset on tehty?

Vastaus: Aineistossa olleet melukuvat pohjautuvat Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2017 -selvitykseen ja ilmanlaatukartta nykytilan liikennemääriin.

6. Voiko kilpailumateriaaliin lisätä muuta aineistoa vai täytyykö pysyä 10 x A3 setissä?

Vastaus: Hakijan tulee pysyä ilmoitetussa materiaalissa.

7. Onko kyseessä puhtaasti tonttivaraus, vai syntyykö voittajalle jossain vaiheessa velvoite ostaa tontit?

Vastaus: Kyseessä on tonttivaraus, ei siis kiinteistökaupan esisopimus

8. Millä aikataululla tontit luovutetaan?

Vastaus: Tontit luovutetaan erikseen sovitulla aikataululla, alustava arvio on että kahden vuoden kuluessa rakentamiskelpoisuudesta

9. Onko ne mahdollisuus ostaa rakentamisen tahdissa?

Vastaus: Katso edellinen vastaus

10. Tonttien luovutushinta määritellään arviokirjalla. Vähennetäänkö arviokirjan arvosta kohteeseen jo sitoutuneet kaavoituskustannukset?

Vastaus: Kustannuksia ei hyvitetä

11. Onko mahdollista, että alustava arvio tonttien hinnasta tehdään heti, kun tonttivarauksen saaja on selvillä? Lisäisi hankkeen mielekkyyttä, kun olisi jonkinlainen näkemys tontin hinnasta.

Vastaus: Tontti tai tontit arvioidaan vasta luovutuksen yhteydessä

12. Kumppanille luovutetaan noin puolet asuntorakennusoikeudesta. Sisältyykö luovutettavaan rakennusoikeuteen vaatimus 25 % valtion tukemaan vuokratuotantoon?

Vastaus: Ei sisälly. Kaupunki vastaa tuetun tuotannon tonttien luovuttamisesta

13. Onko luovutettava rakennusoikeus muutoin täysin sääntelemätöntä?

Vastaus: Vähintään 50 % luovutetusta rakennusoikeudesta on ns. RS-tuotantoa.

14. Onko välttämätöntä pysyä osoitetun suunnittelualueen rajoissa?

Vastaus: Kyllä on.

15. Onko suunnittelualueella sijaitseva asuinrakennus tarkoitus purkaa?

Vastaus: Lähtökohtana on, ettei olemassa olevia rakennuksia tarvitse säilyttää.

16. Miten prosessi suhtautuu yleiskaavaan? Voiko uusi asemakaava poiketa voimassaolevasta yleiskaavasta?

Vastaus: Suunnitteluvarauksen hakumenettelyssä on tarkoitus löytää kyseiselle korttelille uutta maankäyttöä.

17. Onko kaupungilla jotain odotuksia palvelujen suhteen kyseiselle alueelle vai voidaanko tarjota pelkkää asumista ja vaikuttaako se valintaan.

Vastaus: Alueelle on tavoitteena lähtökohtaisesti sijoittaa asumisen lisäksi mm. päivittäistavarakauppa, ja mahdollisesti muita vastaavia lähipalveluita. Arviointi perustuu esitettyyn kokonaisuuteen – perustelluista syistä voi tehdä vaihtoehtoisen esityksen.

18. Mitä yhteistoimintoja halutaan alueelle? Riittääkö nykyinen päiväkotitoiminto täyttämään tämän yhteistoimintavaatimuksen? Säilytetäänkö nykyinen päiväkotirakennus ja halutaanko päiväkotitoiminnan jatkuvan alueella?

Vastaus: Nykyinen toiminta siirtyy uusiin tiloihin. Päiväkotitoimintaa ei voi osoittaa suunnittelualueelle.  Herkkiä toimintoja (päiväkodit) ei tule sijoittaa 150 m minimietäisyyttä lähemmäksi Kehä I:stä .

19. Kuinka suuri on nykyinen päiväkoti (kem2)?

Vastaus: Rakennus on 877 k-m2.

20. Onko alueella rakennuksia joita on säilytettävä?

Vastaus: Lähtökohtana on, ettei olemassa olevia rakennuksia tarvitse säilyttää.

21. Onko alueelta tehty tarkempia maaperätutkimuksia, onko olemassa alueleikkauksia jossa ilmenee esim. savikon paksuus?

Vastaus: Tässä vaiheessa edetään toimitetulla maaperäkartalla (liite 4)

22. Onko alueesta tehty kunnallisteknistä selvitystä?

Vastaus: Ei ole

Hakumenettelyn aineistopankkiin on lisätty kaaviot nykytilanteen liikennemääristä ja liikenne-ennuste vuonna 2035 (KAVL = keskimääräinen arkivuorokausi liikennemäärä).