Pitkäjärveen ja Lippajärveen kohdistuvaa kuormitusta selvitetty, tulosten pohjalta laaditaan kunnostussuunnitelma

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.3.2019 klo 9.21

Espoon Pitkäjärvi ja Lippajärvi ovat luontaisesti reheviä järviä ja suosittuja virkistyskohteita Laaksolahden ja Viherlaakson kupeessa. Järvillä on tehty useita kunnostustoimenpiteitä, kuten hoitokalastusta ja hapetusta jo 1970-luvulta lähtien, mutta järvien ekologinen tila ei ole parantunut.

Helmikuussa 2019 valmistuneen hajakuormitusselvityksen perusteella Pitkäjärveen kohdistuu paljon ulkoista ja sisäistä kuormitusta. Suurin osa järven fosfori- ja typpikuormituksesta tulee Hämeenkylänpuron ja Vanhankartanonpuron kautta ja on peräisin haja-asutusalueilta ja maataloudesta. Järveen vapautuu ravinteita myös ajoittain sedimentistä sisäisen kuormituksen seurauksena.

Pitkäjärvellä elokuussa 2018 toteutetun kasvillisuuskartoituksen tulokset kertovat järven rehevyydestä sekä pohjan runsasravinteisuudesta: rantojen reunoilla kasvaa ilmaversoisia kasveja kuten järviruokoa ja viiltosaraa. Pitkäjärven kalakanta on aikaisemmin tehtyjen kalastotutkimusten perusteella särkivaltainen, eikä toteutetuilla hoitokalastuksilla ole juuri ollut siihen vaikutusta.

Lippajärven valuma-alue koostuu lähinnä pientalovaltaisesta asutuksesta, peltoalueita ei ole ollenkaan ja metsääkin hyvin vähän. Suurin osa kuormituksesta tuleekin luonnonhuuhtoumana, hulevesien mukana ja sisäisenä kuormituksena pohjasedimentistä

Myös Lippajärven rantoja reunustaa lähes rikkoutumaton vesikasvien vyöhyke, jota hallitsevat ilmaversoiset kasvit, kuten järviruoko ja osmankäämi. Koekalastusten perusteella myös Lippajärvi on kalastoltaan särkikalavaltainen. Vaikka petokalojakin esiintyy, eivät ne kykene käyttämään isompia särkikaloja ravinnokseen. 

Hajakuormitusselvitykset laati Espoon ympäristökeskuksen toimeksiannosta Vahanen Environment Oy. Selvitys on luettavissa Espoon kaupungin verkkosivuilla.

Seuraavaksi tekeillä on molemmille järville kunnostussuunnitelmat, joiden tavoitteena on ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentäminen ja järvien ekologisen tilan parantaminen. Myös kunnostussuunnitelmat laatii ympäristökeskuksen tilaamana Vahanen Environment Oy.