Vaelluskaloille avataan kulkureitti Nuuksion kansallispuistoon

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.3.2020 klo 17.26

Gumbölen kalatie -urakassa tehdään hyvää luonnolle. Urakassa rakennettava kalatie avaa vaelluskaloille kulkureitin kohti Nuuksion Pitkäjärveä ja kansallispuistoa.

Gumböleen rakennetaan kalatie, joka mahdollistaa vaelluskalojen nousun Myllykosken padon ohitse. Kalatie tulee koostumaan luonnonmukaisesta koskiosuudesta, 185 metrin pituisesta kalatieuomasta ja kalatien yläosalle sijoitettavasta teräsbetonisesta patorakenteesta. Suunnitelmassa on huomioitu huolellisesti muun muassa alueen arkeologiset arvot, vesistövaikutukset ja liito-oravaesiintymät.

Gumbölenjoen kalastoon lukeutuu muun muassa uhanalaisia vaelluskaloja, kuten meritaimen ja vaellussiika. Vaelluskalojen nousu on kuitenkin tähän asti pysähtynyt Myllykosken patoon. Gumbölen kalatien lisäksi suunnitteilla on myös joen yläpuolisten nousuesteiden ohitus Dämmanin kohdalla siten, että kaloilla on tulevaisuudessa mahdollisuus nousta aina Nuuksion Pitkäjärveen saakka. Dämmanin padon kohdalle suunnitellun kalatien lupaprosessi on käynnistymässä.

Gumbölen kalatien kohdalla puiden kaataminen on parhaillaan käynnissä. Alueelta kaadettavat puut on katselmoitu maisematyöluvan edellyttämällä tavalla yhdessä Espoon ympäristökeskuksen kanssa.

Gumbölen kalatie -urakan maatöiden rakentaminen käynnistyy pääsiäisen tienoilla ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Urakan hinta on 218 000 euroa. Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 30 prosentin avustuksen urakan kustannuksista. Avustuksen enimmäismäärä on 63 000 euroa. ​Rakennusurakan urakoitsijana toimii VRJ Etelä-Suomi Oy.

Gumbölen kalatie, suunnitelma

Kuvassa turkoosilla rasteroinnilla uusi uoma, sinisellä katkoviivalla ruopattava alue ja keltaisella katkoviivalla toimenpidealue.

Liitteet:

Poikkileikkaus, Gumbolen Myllykosken kalatie

Asemapiirrustus

Kalatien rakennussuunnitelma