Ympäristökasvatuksen hankkeita ja materiaaleja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon kaupunki on ollut mukana useissa ympäristökasvatushankkeissa, joissa on tuotettu materiaaleja opetuskäyttöön. Tältä sivulta löydät tiedot hankkeista ja useimmista myös linkit niiden Internet-sivuille. Hyödynnä valmiit materiaalit työssäsi!

Suuri mysteeri on Espoon ja Helsingin ympäristökeskusten, Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY), Haltian luontokoulun ja Luonto-liiton yhteistyössä toteuttama materiaali ekosysteemipalveluista eli luonnon hyödyistä ihmisille. Yli 16-vuotiaille suunnitellut tehtäväkortit voi lainata Villa Elfvikin luontotalosta tai Haltiasta kätevässä kassissa tai tulostaa Helsingin kaupungin sivuilta. Tehtäviä ja harjoituksia voi tehdä missä tahansa ulkona. Ne koostuvat tarinoista, matalan kynnyksen improvisaatiosta ja draamasta, rauhallisesta läsnäolosta ja vaeltelusta ulkona sekä ongelmanratkaisusta.

Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta  -hankkeen  tavoitteena oli tunnistaa koulutuksen ja kasvatuksen kannalta arvokkaita metsiä ja edistää niiden säilymistä. Hanketta koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto ja Espoo osallistui hankkeeseen kaupunkipilottina. Espoossa hanketta koordinoi Villa Elfvikin luontotalo. Luontotalossa oli esillä hankkeessa toteutetun Tämä metsä on meille -tärkeä kilpailun tuotoksia. Espoossa tehtiin laaja kysely kouluille ja päiväkodeille niiden käyttämistä metsistä. Kyselyn tulokset ovat luettavissa raportissa: Tärkeät lähimetsät - Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvitys 2013. Koulumetsätyö jatkui kaupungin omana työnä Lähiluontovuonna 2015, jolloin järjestettiin koulutuksia ja jaettiin Espoon kouluille, päiväkodeille ja metsien kanssa tekemisissä oleville virkamiehille Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen. Vihervuonna 2016 on edistetty koulujen ja päiväkotien lähimetsien huomioimista mm. Luonnonhoidon toimintamallin uudistuksessa.  

Suomenlahti 2014 -teemavuosi kokosi yhteen kuntalaiset, järjestöt ja yritykset toimimaan terveemmän ja turvallisemman Suomenlahden puolesta. Espoossa Suomenlahti-vuoden tapahtumiin osallistui yli 23 000 ihmistä. Vuoden 2014 aikana espoolaiset osoittivat kykynsä toimia lähiympäristönsä puolesta – tuhannet kuntalaiset siivosivat talkoissa roskia luonnosta ja yli 800 ihmistä lupasi muuttaa arkipäiväisiä tapojaan Suomenlahden puolesta. Hankkeessa tehtiin Suomenlahti-näyttely, jota voi maksutta lainata kouluille ja erilaisiin tapahtumiin Villa Elfvikin luontotalosta.

Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin on koottu yhteen Uudenmaan ympäristövastuullisuutta edistävät ja ympäristökasvatuksellista työtä tekevät toimijat ja heidän palvelutarjontansa. Sivut esittelevät toimijoita ja toimintaa, sekä ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. Sivut on tarkoitettu yhteiseksi tietopankiksi ympäristökasvatustyötä tekeville, ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja siitä kiinnostuneille.


4V - Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin -hankkeessa (2008–2011) kehitettiin mahdollisuuksia kestävään, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen yhdessä asukkaiden, asuinkiinteistöjen, koulujen, päiväkotien ja yhdistysten kanssa. 4V-hanke on päättynyt, mutta sen tuottamat julkaisut, ohjelmamallit ja hyvät käytännöt ovat kaikkien käytettävissä.


Julia 2030 (Mitigation of and Adaptation to the Climate Change in the Helsinki Metropolitan Area – From Strategy to Implementation) oli EU Life+ -rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena oli tukea pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteuttamista. Kolmivuotisessa (2009–2011) hankkeessa olivat mukana pääkaupunkiseudun kunnat, Kerava, Kirkkonummi, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Espoossa tämän hankkeen kautta on käynnistetty henkilökunnan ekotukitoiminta.


Communicating the Baltic -hanke (Cobweb) edisti 2009-2011 ympäristötietoisuutta Keskisen Itämeren alueella luoden käytännön tason rajat ylittävää yhteistyötä alueen ympäristökasvatustoimijoiden, luontokoulujen, yliopistojen ja museoiden välille. Hankkeessa tuotettiin hankepartnerien laajaan asiantuntemukseen perustuen alueen kaikkien ympäristökasvattajien työtä tukevia ja helpottavia materiaaleja, joissa yhdistyvät viimeisin asiantuntijatieto alueen ympäristön tilasta ja toimijoiden monipuolinen sekä teoreettinen että käytännön ympäristökasvatusosaaminen. Villa Elfvikin luontotalo oli mukana tekemässä uudenlaista kestävän elämäntavan näyttelyä Samaan aikaan toisaalla - Hetkiä Itämeren kaupungissa.


Kukko 2012 (2010–2012) oli koulujen ympäristötyön edistämiseksi laadittu kummikouluohjelma, jota rahoittivat EU / EAKR ja Uudenmaan ELY-keskus. Päätoimijat olivat HSY ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus. Toiminnan aihealueet olivat kestävä kulutus, jätemäärien vähentäminen ja kierrätys. Kohderyhmiä olivat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen peruskoulut sekä niissä työskentelevät oppilaat, opettajat ja ylläpitohenkilökunta. Projektissa kehitettiin uusia työvälineitä, jotka palvelevat kouluja myös kummikoulukauden päätyttyä, sekä lisättiin osallistujien mahdollisuuksia verkostoitua. Tavoitteena oli, että kummikouluohjelman myötä koululle juurtuvat rakenteet ja toimintatavat, joiden ansiosta jätemäärät vähenevät ja kierrätys lisääntyy.


Kohtaamisia - kestävän elämäntavan puolesta – oppimisympäristöhanke toteutettiin Keinumäen koulussa Espoossa vuosina 2007–2010. Hanke korosti osallisuuden sekä yhteiskunnan ja koulun vuorovaikutuksen merkitystä koulun kestävän kehityksen kasvatuksen arjessa. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla kestävä kehitys ja kestävä elämäntapa juurtuvat osaksi koulun toimintakulttuuria. Kohtaamisia-hankeliittyi läheisesti kansainvälisen ENSI-verkoston hankkeeseen SUPPORT – Partnership and Participation for a Sustainable Tomorrow, joka painottaa koulujen ja ympäröivän yhteiskunnan toimijoiden yhteistyön merkitystä kestävän kehityksen kasvatuksessa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.


Elämän vesi - veden kiertokulku -hankkeen julkaisuina valmistuivat työkortit ja kalvokansio. Materiaalit jaettiin painotuotteina Uudenmaan alueen yläasteille ja lukioille. Materiaalit löytyvät sähköisinä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen sivuilta. Materiaaleja saa vapaasti kopioida opetuskäyttöön.


Lintulahdet Life oli Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskusten alueella toiminut nelivuotinen hanke (2003-2007), jossa kunnostettiin ja hoidettiin yhteensä 12 arvokasta lintuvesialuetta. Espoosta mukana oli Laajalahden luonnonsuojelualue. Hankkeen tarkoituksena oli edistää alueiden luonnonarvoja ja linnustollista merkitystä ja siinä kehitettiin uusia tapoja ja menetelmiä, jotka innostivat tutustumaan ja perehtymään kosteikkoluontoon. Kosteikkokortit ja niihin liittyvä opettajan oheismateriaali jaettiin hankekohteiden lähialueilla oleville kouluille. Kortit ovat vapaasti tulostettavissa opetuskäyttöön. Ne sopivat hyvin esimerkiksi ravintoketjujen ja ravintoverkon opettamiseen.