Ympäristölupa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ympäristöä kuormittavan toiminnan harjoittamiseen tarvitaan yleensä lupa. Ympäristölupamenettelyssä on yhdistetty entiset terveydensuojelu-, ilmansuojelu-, jäte- ja naapurussuhdelakien mukaiset erillisluvat. Espoossa ympäristöluvat myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) tai Espoon ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnalle asian valmistelee Espoon ympäristökeskus. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä, jotka voivat koskea esimerkiksi haju-, melu- ja jätevesipäästöjen rajoittamista, jätehuoltoa ja raportointia.

Luvan hakeminen

Ympäristöluvan tarve määräytyy sen mukaan, mitä ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa säädetään velvollisuudesta hakea lupaa. Tulkinta-apua lakien ja asetusten määräyksistä saa muun muassa Espoon ympäristökeskuksesta.

Ympäristölupavelvollinen laitos ei saa aloittaa toimintaansa ennen voimassa olevaa ympäristölupaa. Valituksenalaisen päätöksen mukaan voidaan tosin toimia, jos hakija asettaa lupaviranomaisen hyväksymän vakuuden. Myös toiminnan muutokseen, kuten merkittävään laajennukseen, tarvitaan ympäristölupa.

Espoon ympäristökeskuksessa lupahakemuksen käsitteleminen kuulutuksineen ja kuulemisineen kestää 3–4 kuukautta. Jotta toiminta voidaan aloittaa haluttuna aikana, on lupaviranomaisiin oltava yhteydessä hyvissä ajoin ja varattava riittävästi aikaa lupakäsittelyyn.

Lupahakemus täytetään kolmena kappaleena ja toimitetaan allekirjoitettuina lupaviranomaiselle.

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista. Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen.

Luvan maksullisuus

Espoon kaupunki perii ympäristöluvan käsittelystä kaupunginhallituksen hyväksymän päätöksen mukaisen maksun, joka on suuruudeltaan 970–4380 euroa. AVI:n myöntämistä ympäristöluvista peritään ympäristöministeriön päätöksen mukaiset maksut. Lisäksi peritään mahdolliset asian vireilletulosta ja päätöksen tiedottamisesta syntyvät kuulutuskustannukset.

Kaikki Espoossa vireillä olevat ympäristölupahakemukset ovat nähtävillä Espoon ympäristökeskuksessa. Ympäristölautakunta antaa lausunnon kaikista vireillä olevista espoolaisten laitosten ympäristöluvista. Ympäristökeskukseen pitää ilmoittaa myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai toiminnan lopettamisesta.