Meneillään olevaa kehittämistä

Asukas- ja asiakaslähtöisyys on yksi Espoon kaupungin arvoista. Myös palvelukehitystyössämme asiakkaan kokemuksella on suuri painoarvo, koska kehitämme palveluja nimenomaan loppukäyttäjille.

Tällä sivulla kerromme, millaisten kehittämisprojektien kanssa teemme töitä juuri nyt.

Perille asti: Nuuksio ja Rantaraitti saavutettavammiksi

Pyöräilijät Nuuksiossa

Espoon kaupungin markkinointiyhtiö Espoo Marketing Oy kehittää Espoon keskeisten luontokohteiden, Nuuksion kansallispuiston ja Rantaraitin, saavutettavuutta Perille asti -hankkeessa. Yhteistyö yritysten kanssa on keskeisessä roolissa.

Nuuksion osalta tavoitteena on 

 • löytää liiketaloudellisesti kannattava ja kestävä ratkaisu matkailijoiden ja pääkaupunkiseudulla asuvien liikkumiseen Helsingin keskustasta kansallispuistoon. 
 • löytää luontokeskus Haltian alueelle ruuhkia helpottava ratkaisu, joka olisi myöhemmin otettavissa käyttöön myös kansallispuiston muilla sisääntuloväylillä. 

Rantaraitin osalta tavoitteena on 

 • helpottaa ihmisten kulkemista metrolta merelle ja Rantaraitin palveluiden pariin esimerkiksi opastusta parantamalla ja kevyen liikenteen liikkumistapoja lisäämällä, sillä Espoon metroasemilta on enimmilläänkin vain 1,5 kilometriä Rantaraitille. 
 • kehittää yhdessä kaupungin ja yrittäjäverkoston kanssa Rantaraitin ja sen palvelujen markkinointia sekä löydettävyyttä.

Aikataulu

 • Nuuksion ratkaisuista on järjestetty kevään 2018 aikana työpajoja. Nuuksion saavutettavuutta parantavat pilotit käynnistyvät jo kesällä ja yrityksillä on myös mahdollisuus jatkaa ratkaisujen pilotointia kesällä 2019.
 • Rantaraitilla toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa haastettelututkimus yrittäjille ja Rantaraitin kävijöille keväällä ja kesällä 2018. Syksyllä käynnistyvissä työpajoissa paneudutaan tutkimusten tuloksiin ja suunnitellaan Rantaraitin saavutettavuuden kehittämistä.

Yrityksille ja kuntalaisille avoimista työpajoista ilmoitamme Espoo Innovation Gardenin ja Espoon kaupungin Twitter- ja Facebook-tileillä sekä Kehittyvä Espoo -sivujen Mihin voin osallistua -kohdassa.

Espoon osahanke on osa suurempaa 6Aika Perille asti-hankekokonaisuutta, jossa ovat mukana myös muun muassa Helsingin ja Vantaan kaupungit. 

Yhteyshenkilö: Karoliina Korpela, karoliina.korpela@espoo.fi

6Aika Espoossa

Kaupunki palveluna innovaatiohankinnan keinoin

Himmeli rakenteilla

Espoon kaupunki ottaa seuraavan askeleen kohti digitaalista kaupunkia projektissa, jossa kehitetään City as a Service eli Kaupunki palveluna -mallia innovatiivisen hankinnan keinoin.  

Kaupunki palveluna -mallin taustalla on ajatus siitä, että kaupungit ovat olemassa palvellakseen asukkaita sekä kaupungissa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä. Kaupunkikehittämisen keskiöön nousevat palvelukeskeinen ajattelutapa, joustavuus, saavutettavuus sekä verkostomainen resurssien jakaminen ja hyödyntäminen. 

Erilaisia Kaupunki palveluna -kokeiluja on Espoossa tehty jo aiemmin, kuten Koulut palveluna -malli (SaaS) tai erilaiset Liikkuminen palveluna -kokeilut. Tässä projektissa kehitetään yhdessä yritysten kanssa digitaalinen alustaratkaisu, joka tukee erilaisten Kaupunki palveluna -toimintamallien toteuttamista kaupungeissa.  

Ensimmäinen konkreettinen sovelluskohde on tilat ja niiden hallinta sekä joustava käyttö. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja tilojen hallintaan kustannusvaikuttavasti. 

Projektissa tehdään ensin esiselvitys, jossa tarkastellaan laajasti millaisia palveluperustaisen logiikan mukaisia toimintamalleja kaupungeilla ja yrityksillä eri puolilla maailmaa on ja miten Espoossa voitaisiin ottaa näitä käyttöön. Samalla mietitään millaisia riskejä eri toimintamalleihin voi liittyä ja miten uusien palveluratkaisujen vaikuttavuus varmistetaan.  

Ennen digitaalisen alustaratkaisun kehittämistä toteutetaan erilaisia kokeiluja. Ensimmäinen kokeilu liittyy SaaS-mallin soveltamiseen Matinkylän alueella. Muiden kokeilujen kohteet tarkentuvat projektin edetessä.  

Projektin hankinnat tehdään hyödyntäen innovatiivisia hankintamenetelmiä, eli uudenlaisia tapoja toteuttaa julkista hankintaa, kun kohteena on uusi tuote tai palvelu, joka ei ole vielä laajasti käytössä. Tavoitteena on, että kaupungin uudenlaiset toimintatavat synnyttävät myös uutta innovatiivista liiketoimintapotentiaalia yrityksille. Kaupunki palveluna -toimintatapa perustuu vahvasti verkostoissa tehtävään yhteistyöhön, joten yrityksillä on projektissa merkittävä rooli. 

Projektilla on Business Finlandin Innovatiivisten hankintojen rahoitus, joka on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen.  

Projekti on käynnissä vuoden 2020 loppuun asti.  

Yhteyshenkilöt: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@espoo.fi, ja Veera Vihula, veera.vihula@espoo.fi 

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

Kaksi poikaa käyttämässä älytaulua

Espoon kaupungin sivistystoimi luo ja kehittää kokeilujen kautta syväoppimista ja oppimisen iloa synnyttäviä innovaatioita sekä kestäviä ja älykkäitä oppimisympäristöjä. Jo aiemmin luotuja hyviä käytäntöjä viedään eteenpäin ja levitetään laajempaan käyttöön.

Työtä tehdään yhdessä uutta liiketoimintaa kehittävien yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Innovaatioita luodaan yhteiskehittämisen periaatteiden mukaisesti kokeilujen kautta.

Yhteiskehittämisessä oppivat kaikki siihen osallistuvat: yritykset, espoolaiset oppijat, kaupunki sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Kokeilemalla eri ratkaisuja synnytetään uutta osaamista oppimisympäristöistä, uusista palveluista, tuotteista ja teknologioista. Kumppaneille yhteistyö luo uusia kehittämisen verkostoja ja vahvistaa liiketoiminnan sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan edellytyksiä.

Työpajoista tiedotetaan mukaan kehittämiseen ilmoittautuneille yrityksille. Hankkeeseen otetaan koko ajan mukaan uusia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kestävän tulevaisuuden älykkäiden oppimisympäristöjen yhteiskehittämisestä kaupungin, muiden yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Espoon kehittämishanke on osa 6Aika Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankekokonaisuutta, jossa on mukana myös muita 6Aika-kaupunkeja. Hanke kestää huhtikuuhun 2020 asti.

Yhteyshenkilöt: Meri Vainio, meri.vainio@espoo.fi, ja Maiju Haltia-Nurmi, maiju.haltia-nurmi@espoo.fi

Oppimisen uusi aika -hankesivut

6Aika Espoossa

Kehittyvä KYKY -hanke 

KYKY-malli on Espoon sivistystoimen ja yli sadan muun toimijan yhteistyönä vuonna 2016 kehittämä koulujen, yritysten ja yhteisöjen yhteiskehittämisen malli. Mallin mukaisessa KYKY-toiminnassa koulut, yritykset ja yhteisöt kehittävät oppimista ja kasvua tukevia tuotteita ja palveluita yhdessä. Tämän toiminnan kautta koulut voivat löytää oppijoita innostavia, opetussuunnitelman mukaisia ja pedagogisesti hyviä tuotteita. Yritykset ja yhteisöt taas saavat toiminnan kautta arvokasta palautetta loppukäyttäjiltä tuotekehityksen ja liiketoiminnan tueksi. 

KYKY-toimintaa on ollut Espoossa nyt kolmen vuoden ajan. Parhaillaan Espoon sivistystoimi kehittää KYKY-toimintaa yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun sekä yritysten ja koulujen kanssa Kehittyvä KYKY -hankkeessa. Kehittämistyötä tehdään yritysten ja koulujen esiin nostamien kehittämistarpeiden pohjalta niin, että KYKY-toiminta palvelisi entistä paremmin kaikkia osapuolia.  

KYKY-toiminnan kehittämistyön rahoittaa Opetushallitus. Kehittyvä KYKY -hankkeessa kokonaisuudesta muodostetaan tuotteistettava KYKY-konsepti valmennusmateriaaleineen. Myös KYKY-toiminnan digitaalinen alusta, ”KYKY-tori”, uudistetaan. Uusi KYKY-tori tulee olemaan kohtaamis- ja törmäytyspaikka toimintaan osallistuville. Uutta Kehittyvä KYKY-konseptia levitetään Espoon kaupungin toimesta uuden digitaalisen KYKY-torin sekä KYKY-valmennusten avulla Espoossa ja muualla. Kehittyvä KYKY -hanke kestää kesäkuun 2020 loppuun. 

Kasvun ekosysteemit yritysten kasvun mahdollistajana

Cleantech ja värikkäitä lankoja

Espoon kaupunki tukee yritysten kasvua Kasvun ekosysteemit -hankkeessa (Kesy). Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa käynnissä oleva hanke on jaettu kolmeen työpakettiin, joista Espoo vetää työpakettia numero kaksi:

 1. Innovaatiotoiminnan stimulointi (innovaatiokeskittymien vahvistaminen, uudet/parannetut palvelupolut kasvuyrityksille)
   
 2. Tietoa yrityksistä yrityksille
   
 3. Verkostot innovaatiokeskittymien vahvistamisessa.

Yritysten kasvu on tärkeää sekä yrityksille että kaupungeille. Kasvun ekosysteemit -hanke kohdistuu sellaisiin yrityksiin, joiden on mahdollista ja jotka haluavat kasvaa. Hankkeen tavoitteena on

 • tukea yritysten kiinteämpää keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-organisaatioiden kanssa
 • lisätä kasvua tavoittelevien yritysten tietoa Espoossa jo olevista ekosysteemeistä ja yritysten kasvua tukevista ohjelmista ja palveluista.

Kaupunki voi mahdollistaa ja tukea yritysten kasvua luomalla monitahoisia verkostoja, joissa eri organisaatiot vaikuttavat toisiinsa. Hanke ei kohdistu etukäteen nimettäviin yrityksiin, vaan ekosysteemeihin, joissa uudet yritykset syntyvät ja kasvavat ja jotka elävät hankkeen jälkeenkin.

Espoossa työ kohdistuu tekoälykeskittymään ja Cleantech Garden -keskittymään, joka sisältää Smart Otaniemi -keskittymän.

Espoon tavoitteena luoda kaksi uutta yritysten kasvua tukevaa tietopalvelua:

 1. Dashboard, jossa on visualisoitu avoimen datan lähteitä digitaalisessa muodossa niin, että ne tukevat yritysten liiketoimintaa.
   
 2. Elinkeinoelämän palvelutori innovaatioalustana -konsepti (Business Espoo), jonka kautta yrityksille voidaan viestiä kasvua tukevista aineistoista, tietolähteistä ja palveluista, jotka edistävät niiden innovaatiotoimintaa.

Espoon osahanke on osa suurempaa 6Aika Kasvun ekosysteemit -hankekokonaisuutta, jossa ovat mukana myös Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Turku Business Region Oy, Oulun kaupunki, Business Oulu, Business Tampere ja Pirkanmaan liitto. Hanke alkoi 1.8.2018 ja kestää vuoden 2020 loppuun.

Yhteyshenkilö: Katja Hagman, katja.m.hagman@espoo.fi

6Aika Espoossa

DuuniPolku

Duunipolku, Duunipolku

Espoon kaupunki ja Metropolia Ammattikorkeakoulu kehittävät uudenlaista mallia ja palvelua, jonka avulla maahanmuuttajataustaiset henkilöt pääsevät työelämään sekä saavat tietoa yrittäjyydestä ja voivat testata yritysideoitaan.

Tavoitteena on tukea erityisesti sellaista yrittäjyyttä, jossa hyödynnetään monikulttuurista osaamista. Osallistujille halutaan luoda mahdollisuus verkostoitua muiden yrittäjien kanssa ja mentoreina tulevat toimimaan kokeneet yrittäjät.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on tukea vientiin suuntautuvaa yrittäjyyttä, esimerkiksi kehittyviin maihin kohdentuvaa vientiä.

Espoon kaupunki ja Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttavat DuuniPolku-hanketta yhdessä:

 • Espoon kaupunki vastaa mentorointi- ja yrittäjäverkoston rakentamisesta sekä toimintamallin kehittämisestä.
 • Metropolia suunnittelee ja kehittää koulutuskokonaisuuden maahanmuuttajanuorten moniammatillisen yrittäjyyden tukemiseen.

Espoon hanke on osa 6Aika DuuniPolku -hankekokonaisuutta, jossa on mukana myös muita 6Aika-kaupunkeja ja niissä sijaitsevia ammattikorkeakouluja. Hanke kestää syksyyn 2019. Sen etenemisestä viestitään hankkeen omilla sivuilla ja Twitter-tilillä sekä Espoon kaupungin nettisivuilla ja some-kanavissa.

Yhteyshenkilöt:

Duunipolku-hanke

6Aika Espoossa

Digipore

Tietokoneen näyttöEspoo kaupunki edistää ohjelmistokehittäjien työllistymistä yrityksiin DigiPore-hankkeen osatoteutuksessaan. DigiPore vastaa IT-alan työvoimapulaan kehittämällä ja päivittämällä alan osaajien ammatillisia valmiuksia 6 kuukauden valmennuskokonaisuudella. Työnhakija-asiakkaat voivat osallistua yritysten tarpeiden mukaisesti räätälöityihin, 3 kuukautta kestävään koodauskoulutukseen, jonka jälkeen koulutuksessa hankittua osaamista syvennetään 3 kuukauden orientaatiojaksolla kullekin valitussa yrityksessä. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat  

 • korkeasti koulutetut maahanmuuttajataustaiset henkilöt 
 • IT-alan pitkäaikaistyöttömät 
 • vanhemmat pitkäaikaistyöttömät 
 • itseoppineet koodarit  
 • kansainvälisten osaajien puolisot. 

Voit hakea maksuttomaan koulutukseen, jos sinulla on: 

 • Aikaisempaa IT-alan taustaa mikä vaatii päivittämistä. 
 • Olet työtön espoolainen työnhakija. 
 • Hallitset ohjelmoinnin perusteet ja olet kiinnostunut urasta koodauksen parissa. 

DigiPore on Suomen kuuden suurimman kaupungin Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen 6Aika-hanke. Tavoitteena on tuoda uusia avauksia ICT-alan osaajapulaan tarjoamalla mm. kaupunkikohtaisesti erilaisia koulutuksia, sekä mahdollisuuksia päästä näyttämään oma osaaminen työmarkkinoilla. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa.  

Yhteyshenkilö: Virve Hutchinson, virve.hutchinson@espoo.fi    

DigiPore-hanke 

6Aika Espoossa 

Energiaviisaat kaupungit (EKAT)

Kiinteistönhuoltaja töissäEspoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos kehittää kaksisuuntaista energiatietojen jakoalustaa EU-rahoitteisessa Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeessa. Espoon osatoteutuksessa keskitytään palvelurakennusten eli esimerkiksi koulujen, päiväkotien terveysasemien, virastojen ja liikuntarakennusten energiankäyttöön.  

Samalla selvitetään, kuinka rakennusten energiahallintaa voitaisiin tehdä allianssimallilla. Tämä tarkoittaa, että EKAT-hanke etsii yrityksiä, jotka tuottaisivat palveluna olosuhteet palvelurakennuksiin. Olosuhteilla tarkoitetaan laadukasta sisäilmaa, kohteeseen sopivaa energia- ja kustannustehokasta valaistusta. 

Espoon osahankkeen yhteydessä pilotoidaan myös lämmön kulutusjoustoa eli vähennetään energiankäyttöä silloin, kun tuotannosta tulee eniten päästöjä.  

Espoon tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä ulottuu myös kuntalaisen kotiin. Suunnitteilla on asukaskysely sekä vuorovaikutteinen asukastilaisuus, joiden avulla selvitetään, millaista tukea kuntalainen tarvitsee kaupungilta. Esimerkiksi omakotitalossa asuville suunnitellaan kannustimia, jotta he luopuisivat fossiilisten polttoaineiden käytöstä lämmityksessä.  

Espoon osahanke on osa suurempaa 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanketta, jossa ovat mukana myös Tampere, Turku, Helsinki, Oulu ja Vantaa. Hankkeen kokonaisratkaisussa selvitetään myös, millainen voisi olla tulevaisuudessa energianjohtamisen kannalta energiaviisas kaupunki. Hanke kestää joulukuuhun 2020 asti. 

Yhteyshenkilö: Timo Vepsäläinen, timo.vepsalainen@espoo.fi 

Energiaviisaat kaupungit -hankesivut
Twitter: @energiaviisaat #energiaviisaat 
Facebook: Energiaviisas rakennettu ympäristö -ryhmä 

6Aika Espoossa 

Active NGOs – Wings to empower Citizens -

Aktiiviset järjestöt – Kaupunkilaisia voimaannuttavat siivet

Kaksivuotisessa kuuden eurooppalaisen kaupungin Active NGOs -yhteisprojektissa tutustutaan Riian NGO House -malliin, muokataan se paikalliseen kontekstiin ja hyödynnetään opittua paikallistasolla. Riikalainen ”Järjestöjen talo” pitää sisällään useita järjestöyhteistyön elementtejä:   ”Järjestöjen talo” -mallin eri elementit, joihin projektissa pureudutaan

      ”Järjestöjen talo” -mallin eri elementit, joihin projektissa pureudutaan

Active NGOs -projektissa siis kehitetään espoolaista toimintamallia, jonka tarkoituksena on toimia järjestöjen ja kaupungin yhteistyöalustana, tukea ja kouluttaa järjestöjä, nostaa esiin paikallisia ajankohtaisia asioita ja edesauttaa asukkaiden osallistumista kaupungin kehittämiseen. Samalla projekti on tilaisuus koko kaupungin järjestöstrategian laatimiseen eli mahdollisuus selvittää, mitä Espoo-tarina tarkoittaa järjestökentän osalta. Projekti koskee koko järjestökenttää ja kaupunkia poikkihallinnollisesti, mutta pääpainopisteenä on kotoutumista tukeva järjestötyö.

Projekti koostuu kansainvälisistä työpajoista ja niiden välillä tapahtuvasta aktiivisesta kehittämistyöstä. Sekä työpajoihin että Espoon toimintaan osallistuvat kaupungin eri toimialojen ja järjestöjen edustajat.  Pääroolissa projektissa on Urbact Local Group - ULG eli espoolainen työryhmä. ULG työstää strategiaa ja toteuttaa kansainvälisten työpajojen välillä projektia tukevaa paikallista toimintaa, kuten laajemman yleisön tapahtumia, työpajoja sekä materiaaleja. Paikallisryhmään voivat liittyä kaikki halukkaat.

Espoon kaupungin ja järjestökentän kehittäminen vaati yhteistyötä. Espoosta tulee järjestöille hyvä koti, kun asukkaiden hyväksi yhteen hiileen puhaltavat kaupungin johto, kaikki toimialat, järjestöt ja muut toimijat kuten oppilaitokset sekä uskonnolliset yhteisöt. Näin kumppanuuden myötä entistä aktiivisemmat järjestöt toimivat kaupunkilaisia voimaannuttavina siipinä.

Hanke on toteutettu URBACT III -toimintaohjelman puitteissa, ja sitä on osarahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta (70%) ja Espoon kunnasta (30%).
Hankkeen kokonaisbudjetti on 541 955,53 euroa, Espoon kunnan budjetti on 94184,88 euroa

URBACT III on Euroopan alueellinen yhteistyöohjelma (2014–2020), jota Euroopan unioni rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston kautta. Sen tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja tietoa paikallisviranomaisten välillä kaikkialla Euroopassa kestävän integroidun kaupunkikehityksen alalla.


Yhteyshenkilö: järjestöyhteistyön koordinaattori Maria Tiilikkala, maria.tiilikkala@espoo.fi

Lisätietoa projektista: https://urbact.eu/active-ngos

Seuraa projektia: /Facebook: ACTiveNGOs / Twitter: @ACTive NGOs /Instagram:  active.ngos

  Urbact logo EU logo Active NGOs hankkeen logo Espoo logo