Tietoa tarkastuslautakunnasta

Tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi. Lakisääteisiin tehtäviin kuuluu arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Mikäli kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää, on tarkastuslautakunnan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä.

Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu lakisääteiseen valtuustokauden kattavaan arviointisuunnitelmaan sekä vuosittain laadittavaan arviointiohjelmaan.

Arviointiohjelman 2020 esittely (pdf, 100 Kt)

Arvioinnissa hyödynnetään Espoo-tarinan ja kaupungin asiakirja-aineiston lisäksi viranhaltijoiden ja lautakuntien puheenjohtajien kuulemisia, ulkoisen tarkastuksen yksikön tekemiä tarkastuksia ja selvityksiä sekä muista suurista kaupungeista käytettävissä olevia vertailutietoja. Lähdeaineistona käytetään säädösten, ohjeiden ja suositusten lisäksi muun muassa ammattikirjallisuutta.

Valtuustolle kultakin vuodelta annettava arviointikertomus sisältää tarkastuslautakunnan arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupunginhallituksen tulee kuntalain mukaisesti antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Jäsenet

Varajäsenet

Paula Viljakainen, puheenjohtaja

Jukka T. Salminen

Päivi Raunu, varapuheenjohtaja

Mika Levänen

Sirpa Aarniolehto-Kotilainen

Veronica Kalhori

Marita Backman

Johan Holmberg

Jarmo Kanerva

Jari Äyhynmäki

Antero Krekola

Rita Alarinta

Antero Laukkanen

Kristiina Drótar

Pasi Lähteenmäki

Ari Salmi

Sari Ojanen

Suvi Kemppainen

Jaakko Ravald

Vesa Valkama

Simo Repo

Ann-Mari Kemell

Tapio Valli

Olli Ojanen

Iris Westerlund

Merva Mikkola

Ulkoisen tarkastuksen yksikkö

Kaupungin muusta organisaatiosta ja johdosta riippumattomaan ulkoiseen tarkastukseen kuuluu tarkastuslautakunnan ja JHT-tilintarkastajan lisäksi tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimiva ulkoisen tarkastuksen yksikkö. Yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnan ja sen jaostojen käsiteltävät asiat sekä tekee JHT-tilintarkastajan työohjelman ja yksikön tarkastusohjelman mukaisia tarkastuksia, joista raportoidaan tarkastuslautakunnalle. Ulkoisen tarkastuksen yksikköä johtaa kaupunginreviisori, JHTT Virpi Ala-aho. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii kaupunkitarkastaja Riitta Björklund. Tarkastuslautakunnan I jaoston sihteerinä toimii arviointiasiantuntija Katja Bosisio-Hillberg ja II jaoston sihteerinä tarkastusassistentti Katriina Niemelä.

Kaupungin ja konserniyhteisöjen tilintarkastus

Kuntalain mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Kaupungin tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kaupungin tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilivuonna 2020 lakisääteisenä tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy. Kaupungin vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Tiina Lind ja konserniyhteisöjen päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Ari Lehto.