Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

 • Oppilasmäärä 459 oppilasta
 • 19 yleisopetusryhmää, luokat 1-6
  • 1.-2.-luokat pienten koulussa Laaksolahtitalossa
  • 3.-6.-luokat isojen koulussa
 • opetettavat kielet:
  •  A1-kieli: EN (1.luokan keväästä alkaen)
  • A2-kielet: saksa ja ranska
  • B1-kieli: ruotsi 6.-luokilla

Koulumme arvot ovat vastuuntunto, inhimillisyys ja luovuus:

 • VASTUUNTUNNOLLA  tarkoitamme valintojen ja tekojen seurausten ymmärtämistä sekä tehtävistä, yhteisestä omaisuudesta ja ympäristöstä huolehtimista.
 • INHIMILLISYYDELLÄ  tarkoitamme yksilöllisyyden ymmärtämistä ja hyväksymistä, toistemme mielipiteiden ja töiden kunnioittamista ja arvostamista sekä erilaisten toimintatapojen hyväksymistä yhteisesti sovituissa rajoissa.
 • LUOVUUDELLA tarkoitamme erilaisten ja uusien ajatusten ja toimintatapojen löytämistä ja niiden esiintuomista.

Koulumme toiminta-ajatus:

Annamme oppilaalle mahdollisuuden saada kannustavassa ilmapiirissä vankat perustiedot ja -taidot sekä valmiuksia opintielle ja elämän haasteisiin. Pidämme tärkeinä hyviä ja luontevia käytöstapoja. Suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme yhdessä opetus- ja kasvatustyötämme oppilaan parhaaksi.