Matinlahden koulun järjestyssäännöt

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

MATINLAHDEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT                                   

 1. Sääntöjen tarkoitus ja soveltamisalue

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Matinlahden koulun johtokunta on 14.02.2017  vahvistanut koululle alla olevat järjestyssäännöt, joita on valmisteltu oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Koululla on myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-, turvallisuus-, päihteiden käytön ehkäisy-, oppilaiden hyvinvointi- ym. suunnitelmat ja suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi häirinnältä, kiusaamiselta ja väkivallalta, joissa käsitellään osittain samoja kysymyksiä kuin järjestyssäännöissäkin. Suunnitelmat ovat nähtävänä ja saatavissa koululta.

Järjestyssäännöt ohjaavat kaikkea opetuslainsäädännön nojalla järjestettyä koulun työsuunnitelman mukaista opetusta ja siihen liittyvää toimintaa.  Järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa, sen piha-alueella kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, leirikoulut, museokäynnit, urheilukilpailut yms.).

Järjestyssäännöt eivät koske koulumatkoja, mutta koulun kasvatustehtävään kuuluu yleisesti ohjata oppilaita hyvään käytökseen ja vastuullisuuteen koulumatkalla. Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneiden ja niiden kohteena olleiden oppilaiden huoltajille tai muille laillisille edustajille.

Järjestyssääntöjen pohjalta opettaja voi yhdessä oppilaiden kanssa laatia luokka- tai ryhmäkohtaisia käytänteitä. Koululla on myös muita esim. välituntitoimintaa ja ruokailua ohjaavia sääntöjä, joita oppilaan tulee noudattaa.

Rehtorin ja opettajan tulee puuttua lainsäädännön vastaiseen toimintaan, vaikkei järjestysäännöissä asiasta määrättäisi.

 1. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Jokaisella koulumme oppilaalla on samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet.

Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Hänellä on myös oikeus sukupuolten tasa-arvoon sekä kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksiin.

Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja hänellä on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin opetuslainsäädännössä määriteltyihin oikeuksiin.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Hänen on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti

 1. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Oppilaan hyvä käytös

Kouluyhteisön jäsenenä käyttäydyn asiallisesti ja rauhallisesti noudattaen järjestysääntöjä sekä minulle annettuja muita sääntöjä ja ohjeita.

Edistän ja kunnioitan omaa ja muiden opiskelu- ja työrauhaa sekä rauhallista ruokailuhetkeä.

Kohtelen ja puhuttelen kaikkia kouluyhteisön jäseniä ystävällisesti. Tervehtiminen on osa hyvää käyttäytymistäni. Kaikenlainen kiusaaminen, nimittely, häirintä ja väkivalta eivät kuulu hyvään eikä ystävälliseen käytökseeni.

Huolehdin omasta ja toisten omaisuudesta ja en ota, koske tai käytä toisen omaisuutta ilman lupaa. Vastuu omaisuudestani ja käyttämästäni muiden omaisuudesta on minulla, eikä koulu korvaa kadonnutta eikä rikkoutunutta omaisuutta. En vie koulun omaisuutta koulualueen ulkopuolelle ilman henkilökunnan lupaa. Palautan löytämäni tavarat vahtimestarille.

Asialliseen pukeutumiseeni kuuluu tarkoituksenmukainen ja hyvien tapojen mukainen pukeutuminen. Pukeutumisellani en loukkaa toisia. Huomioin säätilan ja vuodenajan pukeutumisessani. Pukeudun tarkoituksenmukaisesti liikuntatunneille ja varaudun pyyhkeellä peseytymiseen tunnin jälkeen. Käytän tarvittaessa suojatakkeja käsityötunneilla. En käytä tarpeettomasti ulkokäyttöön tarkoitettua päähinettä sisällä. Säilytän ulkokenkäni omassa kenkätelineessäni ja puen sekä riisun ne ulko-ovien luona mattojen päällä.

Noudatan luokassa yhdessä sopimiamme sääntöjä.

Saavun oppitunneille ja muihin sovittuihin tilaisuuksiin ajoissa, jotta en häiritse enkä vie opiskeluaikaa muilta. Jos myöhästyn, kerron opettajalleni myöhästymisen syyn. 

Opettajan aloittaessa tuntia istun omalla paikallani tai odotan sovitussa paikassa tunnin alkamista.

Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana ellei muuta tietoa koteihin ole ilmoitettu. Oppituntini päättyy, kun opettaja tunnin päätteeksi antaa luvan poistua.

Teen annetut kotitehtävät ja huolehdin, että minulla on koulussa tarvittavat opiskeluvälineet mukanani ja käytössäni. Kirjoitan koululta saamiini kirjoihin ja vihkoihin oman nimeni ja pidän kirjoista hyvää huolta, jotta ne pysyvät siistinä. Kirjat voi päällystää kirjojen pidemmän kierrätettävyyden takaamiseksi. Jos kirjani tai muu koulultani saama väline vahingoittuu tai katoaa, ostan uuden tilalle.

Oleskelu ja liikkuminen

Kuljen luokkiini ja luokista ulos käyttäen niitä ulko-ovia, jotka on minulle välituntioviksi osoitettu. Vietän välituntini luokalleni osoitetulla välituntialueella, enkä on oleskele turhaan käytävillä. Jätän istutusalueet rauhaan ja pelaan pallopelejä vain välituntisäännöissä sovituilla alueilla. Kotiin voin lähteä valitsemastani luokkani käytössä olevasta välituntiovesta noudattaen kengättömän koulun sääntöä

En tuo reppuja tai muita varusteita sisään ennen koulutuntien alkua enkä välitunnilla, ellei minulla ole siihen opettajan lupaa.

Kovalla sateella ja pakkasella välituntia voin viettää valvotusti sisällä. Näissä tapauksissa asiasta ilmoitetaan erikseen. Sisällä voin olla opettajan luvalla ja valvonnassa.

Viimeisen oppitunnin päätyttyä lähden suoraan kotiin tai iltapäiväkerhoon. Koulupiha välineineen on tarkoitettu vain koulupäiväänsä jatkaville tai koululla toimivissa iltapäiväkerhoissa tai päivähoidossa oleville oppilaille. Kun piha on vapaa, voin tulla leikkimään.

Poistun koulualueelta vain henkilökunnan luvalla. Opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva ilmoittaa kotiin, jos oppilas on poistunut luvatta koulun alueelta.

Liikun sisätiloissa kävellen ja muita huomioiden. Puhun sisätiloissa normaalilla puheäänellä, jotta voin omalta osaltani huolehtia viihtyvyydestä. Käytän palloja ja muita ulos tarkoitettuja välineitä vain oikeissa paikoissa, en sisällä.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Pidän naulakossa ja kenkätelineissä olevat vaatteet, kengät ja tavarat järjestyksessä. En säilytä yön yli naulakossa mitään. Sisäkengät säilytän kenkätelineessä. Vaatteissani olisi hyvä olla nimikointi, jotta löytövaatteille löytyisi omistaja.

Huolehdin, että jätän omalta osaltani koulun ja koulupihan siistiin kuntoon ja lajittelen roskani omiin astioihinsa. Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon. Minulla on velvollisuus puhdistaa tai järjestää likaamani tai epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuus. Purukumia en syö sisällä ilman opettajan lupaa. Makeiset suosittelemme jättämään kotiin, ellei opettajan kanssa muuta ole sovittu.

Puhdistan vaatteet ennen sisälle tuloa.

Pidän omalta osaltani WC-tilat siisteinä myös muita käyttäjiä varten. Huolehdin, että käsipyyhkeet menevät roskikseen.

Turvallisuus

Jos näen rikkoutuneita leikkivälineitä tai muita vaarallisia paikkoja, kerron niistä kykyjeni ja taitojeni mukaan henkilökunnalle. Tapaturman sattuessa ilmoitan siitä jollekin henkilökuntaan kuuluvalle ja annan kykyjeni ja taitojeni mukaan tarvittavaa ensiapua.

Leikin vaan itselle ja muille turvallisia leikkejä. Opetustilanteessa tai välituntipihalla en saata muita vaaraan heittämällä kiviä, käpyjä lumipalloja tms. Noudatan koulun eri välituntipihoille laadittuja ohjeita oleskelusta, pelaamisesta jne.

Käytän käsityön koneita, musiikin ja liikunnan välineitä sekä koulun tietotekniikkaa tai mobiililaitteita vain opettajan luvalla. Opettaja myös valvoo koneiden turvallista käyttöäni. Käsityötunneille pukeudun noudattaen tunneilla opetettuja käsitöiden turvallisuus- ja pukeutumisohjeita.

Välituntikellojen soidessa valvova opettaja päästää oppilaat sisään jonomuodossa ja porrastaa sisäänpääsyä niin, että kenkien poisotto sujuu turvallisesti.

                      Säilytän polkupyöräni lukittuna niille varatuilla paikolla ja en oleskele turhaan siellä.

Kouluun tullessani tai lähtiessäni talutan pyörääni koulun alueella. Koulupäivän aikana kuljen koulualueella vain jalkaisin.

Sairastuttuani kesken päivä on koulun henkilökuntaan kuuluva yhteydessä huoltajiin. Saan kouluterveydenhoitajalta tai opettajalta luvan lähteä kotiin vasta, kun kotiin on saatu puhelimitse yhteys ja kotiinlähdön tavasta on sovittu.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Käytän koulun tietotekniikka- ja mobiililaitteita hyvän nettietiketin mukaan ja käsittelen niitä huolellisesti. Omien laitteiden käytössä noudatan koulun oman laitteiden käytön sopimusta.

Oppituntien aikana pidän mobiililaitteet äänettöminä ja en ota niitä esille ilman opetukseen liittyvää tarvetta tai ilman opettajan lupaa. Käytän puhelinta sisätiloissa vain luvalla.

Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota en julkaise ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Tupakointi on kielletty koulualueella (tupakkalaki 74§) Oppilas ei saa tuoda tupakkatuotteita kouluun. Myös päihdyttävät ja huumaavat aineet ovat kiellettyjä. Energiajuomat eivät myöskään kuulu koulupäiväämme.

Kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuonti kouluun on kielletty.

Kurinpito ja ojentaminen

                     

Seuraamusta määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan perusopetuslain 35-36i §:n säädöksiä. Kurinpidon ja kasvatuskeskustelun osalta on opetussuunnitelman yhteyteen laadittu suunnitelma niiden käyttämisestä.

Perusopetuslain mukaisia seuraamuksia ja ojentamistoimenpiteitä ovat siivousvelvoite, oppilaan määrääminen tekemään tehtäviä koulupäivän jälkeen, oppilaan poistaminen luokasta, koulun tilaisuudesta tai muusta opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, oppilaan poistaminen koulun järjestämästä tilaisuudesta, opetukseen osallistumisen epääminen oppilaalta jäljellä olevan työpäivän ajaksi ja oppilaan määrääminen kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon. Perusopetuksen oppilaan kurinpidollisia rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja koulusta erottaminen määräajaksi.

Seuraamusta määrättäessä otetaan iän ja kehitystason lisäksi huomioon:

 1. Teon toistuminen.

 1. Teon jatkuminen annetusta kiellosta ja määräyksestä huolimatta.

 1. Teon tahallisuus.

 1. Teko, joka on ennalta harkittu.

 1. Rikkomus tilanteissa, jotka edellyttävät erityistä varovaisuutta tai      huomaavaisuutta.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat ja lokerot, jos on ilmeistä, että oppilaalla on hallussaan kiellettyjä esineistä tai aineita, joilla voi vaarantaa toisen turvallisuutta eikä oppilas pyynnöstä huolimatta luovuta niitä tai osoita luotettavasti, ettei niitä ole.

Opettaja tai rehtori voi ottaa haltuun laissa kiellettyjä ja muita vaarallisia esineitä tai aineita, tai esineitä, joilla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

 1. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt. Järjestyssäännöt pidetään ajan tasalla tarkistamalla ja arvioimalla niitä lukuvuosittain ja ne käydään luokissa läpi jokaisen lukuvuoden alussa. Ne käsitellään aina uuden oppilaan ja työntekijän kanssa.