Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito. Kaksikielinen opetus, kansainvälinen yhteistyö ja Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelma ovat myös tärkeä osa omaleimaisuuttamme. Lisäksi koulussamme annetaan luokkamuotoista, autismin kirjon erityisopetusta (EAUT).

Koulumme on mukana HundrED-hankkeessa. Kilonpuiston osalta seurataan Susanna Ahvalon luokassa tunne-, vahvuus- ja tietoisuustaitojen opettamista ja oppimista. Hanke jatkuu lukuvuoden 2016–2017 ajan.
Lisätietoja: https://hundred.fi/fi/projects/tunne-ja-tietoisuustaitojen-opettaminen

Ilmaisutaitopainotteisuus

Ilmaisutaidon voi valita valinnaisaineeksi myös alakoulussa.

Ilmaisutaitopainotteinen luokka

Yläkoulussa on myös erillinen ilmaisutaitoluokka, jonne kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset voivat hakea. Luokan opintoihin sisältyy monipuolista ilmaisutaidon opiskelua koko yläkoulun ajan. 7. luokalla oppilaat opiskelevat ilmaisutaidon perusteita sekä tanssi- ja musiikki-ilmaisua. 8. luokalla ilmaisutaidon opinnoissa keskitytään koulun vuosijuhlanäytelmään, johon oppilaat valmistavat myös lavastuksen ja puvustuksen. 9. luokalla oppilaat syventävät ilmaisutaitojaan ja toteuttavat omavalintaisen lopputyöprojektin.  

Oppilaat valitaan ilmaisutaidepainotettuun opetukseen erillisen hakemuksen (0-4 pistettä) ja oppilaan nykyisen äidinkielen opettajan lausunnon (0-4 pistettä) perusteella. Oppilaat valitaan kokonaispistemäärän (0-8 pistettä) mukaisessa järjestyksessä.

Ilmaisutaidepainotettuun opetukseen hakeminen

Perusopetuksen lomakkeet -sivulta löytyy "Ilmaisutaidepainotettuun opetukseen hakeminen" -liite.

Kaksikielinen opetus (englanti) 

Yleisopetuksen luokkien ohella koulussamme on myös kaksikielisen (englanti) opetuksen luokat 1-9. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys sekä suomen että englannin kielellä. Englannin kieli  on luonnollinen väline jota käytetään oppitunneilla ja kaikissa arkipäivän tilanteissa. Opettaja on kielen roolimalli ja käyttää aina englantia puhuessaan oppilaittensa kanssa.  Opetuksen tukena käytetään monipuolisia oppikirjoja ja opetusvälineitä. Kaksikielinen opetus noudattaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja englanti on myös yksi oppiaine ensimmäiseltä luokalta lähtien.

Oppilaan vahva äidinkielen taito luo  pohjan toimivalle kaksikielisyydelle. Oman äidinkielen hyvä osaaminen helpottaa vieraiden kielten oppimista. Huoltajien rooli on myös tärkeä äidinkielen mallintamisessa. Kielen monipuolinen käyttö kotona, lukeminen ja keskusteleminen auttavat lasta hahmottamaan vierasta kieltä. Myös kotiläksyissä auttaminen on tärkeää.