Versot, Olkkarit ja Tsempparit - Kaveritaitoja harjoitellaan kouluissa monin tavoin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.2.2020 klo 7.00

Sosiaalisia taitoja, kuten tunnetaitoja ja ristiriitojen ratkaisua harjoitellaan kouluissa. Esimerkiksi Mattlidens skolassa isommat oppilaat toimivat vertaissovittelijoina ja Postipuun koulun Tsemppiryhmässä harjoitellaan yhdessä kaveritaitoja.

Kaveritaitoja ja toisten kanssa toimimista harjoitellaan kouluarjessa ekaluokasta lähtien. Kouluterveyskyselyn perusteella alakoululaisista lähes jokaisella on hyviä ystäviä. Espoolaislapsista 99 % kertoo, että heillä on ainakin yksi hyvä kaveri.

Tsempparit, kaverilainaamo, Olkkari, agentit – kouluissa kokeillaan erilaisia tapoja treenata vuorovaikutustaitoja

Kouluissa käytetään ja kokeillaan erilaisia tapoja opettaa vuorovaikutustaitoja ja auttaa jokaista löytämään kaveri.

Esimerkiksi Eestinkallion koulussa Hyve-agentteina toimivat oppilaat järjestävät yhteistä toimintaa koulun väelle sekä harjoittelevat tunnistamaan omia ja toisten vahvuuksia.

Koulussa järjestetty Olkkari-toiminta puolestaan tarjoaa rentoa yhteistä tekemistä muun muassa pelailun merkeissä Järvenperän ja Keinumäen koulujen yläkouluikäisille oppilaille.

Postipuun koulussa on kokeiltu kaverilainaamoa eli penkkiä, jolla istujat haetaan mukaan oppilaiden välituntileikkeihin ja -peleihin. Oppilaat ovat pitäneet kaverilainaamosta ja innokasta peliseuraa on riittänyt.

Yhteinäisessä peruskoulussa, Mattlidens skolassa isommat oppilaat auttavat koulussaan pienempiä oppilaita ratkaisemaan arkisia konflikteja.

Mattlidenissä arkikonflikteja ratkotaan vertaissovittelulla

Mattlidenissä käytettävä kaverisovittelu pohjautuu valtakunnalliseen Verso-malliin, joka on käytössä monessa espoolaiskoulussa.

Vertaissovittelussa oppilaat saavat apua konfliktinsa ratkaisemiseen koulun vanhemmalta oppilaalta. Tarkoituksena on löytää ongelmaan ratkaisu, johon molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä.

Mattlidens skolassa kaverisovittelusta on ollut apua jo monen vuoden ajan. Koulu on myös mukana KiVa koulu -ohjelmassa.

Rehtori Ulrika Willför-Nyman painottaa kuinka tärkeää on, että lapset jo varhaisessa iässä ymmärtävät, miten omalla toiminnalla voi vaikuttaa vuorovaikutustilanteissa. Turvallinen kouluyhteisö luodaan yhteistyössä.

Verso-toiminnalla on pitkät perinteet koulussa

Mattlidens skolassa opettaja Tove Forsén on työskennellyt kaverisovittelun parissa jo pitkään. Yhdessä kollegansa kanssa hän kouluttaa 7.-9. -luokan oppilaita sovittelijoiksi, jotka auttavat alakoulun oppilaita löytämään ratkaisuja arkikonflikteissa.

”Kaverisovittelu on käytössä arkisissa konfliktitilanteissa, esimerkiksi jos joku on etuillut jonossa, ottanut toiselta pallon koulun pihalla tai nimitellyt toista”, Forsén kertoo.

”Jos kyseessä on pitkään jatkunut tilanne tai osallisia on monta, selvittävät aikuiset tilanteen.”

Forsén on käynyt Finlands Forum för Medling järjestämän koulutuksen VERSO-toimintamallista. Mattlidens skolassa vertaissovittelijat pyrkivät toimimaan aktiivisesti myös silloin kuin mitään sovitteluja ei ole käynnissä.

Vertaissovittelussa ristiriitoihin tartutaan jo alkuvaiheessa

”Vertaissovittelijat ovat välillä välitunneilla ulkona alakoululaisten kanssa. Näin he voivat seurata tilanteita, joissa voi syntyä ristiriitoja. Mikäli sovittelijat huomaavat konfliktin voivat he ilmoittaa välituntivalvojalle, että he menevät esimerkiksi sisätiloihin sovittelemaan. Myös välituntivalvojat voivat pyytää vertaissovittelijoita apuun”, Forsén kertoo.

Forsénin mukaan yksi kaverisovittelun parhaita puolia on, että konfliktitilanteet voidaan selvittää ennen kuin niistä tulee isoja. Tämä on johtanut muun muassa kiusaamisen vähenemiseen.

Kaverisovittelu antaa myös hyviä malleja pienemmille oppilaille ja he voivat itsenäisesti keskenään ratkaista pienempiä ristiriitatilanteita.

Eräs oppilas on myös kertonut käyttäneensä kaverisovittelumallia kotona pienemmässä konfliktitilanteessa, Forsén lisää.

Postipuun koulussa sosiaalisia taitoja voi harjoitella pienryhmässä

Postipuun koulussa sosiaalisia taitoja vahvistetaan myös Tsemppiryhmässä eli tukiopetuksessa, jossa pieni ryhmä oppilaita kokoontuu kolmesti. Kunkin pienryhmän tavoitteet määritellään ryhmän tarpeiden mukaan.

Pienryhmään pääsee sekä huoltajien toiveesta että luokanopettajien arvion mukaan. Ryhmässä käyvistä oppilaista tulee oman luokkansa tsemppareita.

Teemoina Tsemppiryhmässä ovat olleet muun muassa tunnetaidot, ristiriitatilanteissa toimiminen ja vahvuuksien tunnistaminen. Käytännössä taitoja treenataan positiivisen kautta harjoituksilla, kuten tunnekorteilla, keskustellen, minä-sinä -viestien pohtimisella ja piirtäen.

Tsemppiryhmä saa kiitosta niin lapsilta kuin vanhemmilta, tuo muutoksen koko luokan arkeen

Tsemppiryhmä on saanut kiitosta opettajilta sekä huoltajilta ja osallistuneista oppilaista moni haluaisi mukaan uudelleen.

Oppilaat saavat Tsemppiryhmään osallistumisestaan todistuksen ja vievät oppimiaan taitoja käytäntöön omassa luokassaan.

Luokissa on tsempparien kanssa esimerkiksi vedetty ryhmäytymisleikkejä ja käytetty kaveritaitojen työkalulaatikkoa.

Pari kertaa vuodessa tsemppareille on salapoliisivälitunteja, jolloin he saavat pieniä, hyvää vuorovaikutusta koulussa lisääviä tehtäviä suoritettavaksi. Oppilaat ovat olleet innoissaan salapoliisivälitunneista ja levittäneet ilolla hyvää mieltä Postipuun koulussa.