Koulutyö

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Vuosiluokkiin sitomattomalla opetuksella(VSOP) tarkoitetaan opetusta, joka ei ole sidottu ensisijaisesti oppilaan vuosiluokkaan, vaan hänen tieto-, taito- ja motivaatiotasoonsa suhteessa kuhunkin oppiainekseen. Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen periaatteen mukaisesti oppilaalle pyritään tarjoamaan hänen pedagogisia tarpeitansa parhaiten vastaavaa opetusta.

Saunalahtea edeltäneessä Meriusvan koulussa oli viisivuotinen kokeiluhanke vuosina 2001-2005, jonka aikana  kehitimme opetusmenetelmiämme ja materiaalia siten, että se mahdollistaa oppilaan etenemisen omaa vauhtiaan. Kokeiluhankkeen käytännöistä tuli meille pysyvä tapa tehdä opetustyötä, jota kehitämme edelleen.

Kehittämishankkeen tavoitteena on ollut parantaa lasten oppimista ja oppimismotivaatiota huomioimalla erilaiset oppijat aiempaa paremmin tukea lasten sosiaalista kehitystä ja yhteisöllisyyttä ottamalla käyttöön vertaisryhmän oppimista tukeva vaikutus löytää Meriusvan koulun oppilaita parhaiten palveleva malli joustaviin opetusjärjestelyihin esi- ja alkuopetuksessa.

Koulussamme alkuopetuksessa oppilaat opiskelevat ns. ikäintegroiduissa oppilasryhmissä. Tällöin yleisopetuksen luokissa on kahta eri ikäluokkaa olevia oppilaita. Aihekokonaisuuksia suunnitellessaan opettajan on suunniteltava sisältö ja menetelmät kaikkia oppijoita palveleviksi. Luokassa on samanaikaisesti meneillään monenlaisia tehtäviä eikä opettaja koko aikaa ohjelmoi toimintaa.

Oppilaalla on mahdollisuus kehittyä toimintaansa suunnittelevaksi ja itseohjautuvaksi koululaiseksi. Alkuopetuksen tavoitteiden saavuttamiseen käytettävä aika on lapsilla yksilöllinen ja siksi toisinaan riittävät alkuopetuksen perusvalmiudet saavutetaan kolmessa vuodessa.

Kokeiluhankkeen avulla olemme saaneet kehitetyksi Saunalahden kouluun toimivan mallin. Oppiaineiden sisällöt on jaettu loogisesti eteneviin taito- tai sisältöportaisiin. Näiden perusteella koostetaan opetettavat kokonaisuudet, jotka tarjoavat haastetta kaikenlaisille oppijoille.