Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki Lintumetsän koulun oppilaat. Päätäntävalta on oppilaskunnan hallituksella. Luokan edustajana toimii luottamusoppilas.

Jokaisesta luokasta valitaan luokan sisäisillä vaaleilla luottamusoppilas ja varaluottamusoppilas. Luottamusoppilaiden tehtävänä on toimia luokkansa asioiden järjestäjinä, viestinviejinä ja oppilaskunnan hallituksen suunnittelemien tehtävien toteuttajina. Varaluottamusoppilas vastaa luottamusoppilaan tehtävistä hänen ollessaan esteellisenä.

Oppilaskunnan hallitus valitaan oppilaskunnan yleiskokouksessa elokuun aikana suljetulla lippuäänestyksellä. Ensiksi valitaan puheenjohtaja ja sitten kymmenen hallituksen jäsentä. Lisäksi valitaan korkeintaan kymmenen varajäsentä. Yleiskokous vahvistaa oppilaskunnan ohjaavan opettajan valinnan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallituksen päätökset merkitään pöytäkirjaan, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus on päätösvaltainen, jos puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksen voi kutsua koolle puheenjohtaja tai ohjaava opettaja. Hallituksen tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja tai erikseen valittu hallituksen jäsen.

 Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

  • Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja sihteeri
  • Tiedottaa päätöksistään luottamusoppilaita ja muita oppilaskunnan jäseniä
  • Järjestää yhdessä yhdysoppilaiden kanssa erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia
  • Huolehtia koulun kummioppilaan koulunkäynnin rahoituksesta
  • Ylläpitää kioskitoimintaa toimintojen rahoittamiseksi
  • Toimittaa yhdeksäsluokkalaisten kronikka
  • Järjestää ruusut yhdeksäsluokkalaisille kevätjuhlaan

Oppilaskunnan yleiskokous järjestetään elokuussa. Asialista on esiteltävä viisi päivää ennen kokousta. Esityslista on näkyvissä koulun ilmoitustaululla

Tukioppilastoiminta

Tukioppilaiden eli yhtärien toimenkuva on moninainen. Ensisijaisesti he toimivat 7-luokkalaisten tukioppilaina tavoitteenaan luokan ilmapiirin ja luokkahengen parantaminen, me- hengen lisääminen ja eheyttäminen, sosiaalisten suhteiden parantaminen ja kiusaamisen vähentäminen. He  tarkkailevat välituntitilanteita ja puuttuvat kiusaamistapauksiin. He viettävät aikaa  kouluajan ulkopuolella oppilaiden kanssa esim. viemällä heitä elokuviin. Koululla he järjestävät tilaisuuksia mm. diskoja ja tapahtumia. He ovat järjestäneet kahvituksia vanhempainiltoihin  ja esiintyneet  esimerkiksi omakotiyhdistyksen pikkujoulussa. Myös päivänavauksia on kuultu yhtäreiden pitäminä.