Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 16.9.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.9.2020 klo 22.17

3 Espoonlahden päiväkoti 2 tarveselvitys

Tarveselvitys koskee 14 lapsiryhmän päiväkotirakennusta, jossa on 7-ryhmäinen suomenkielinen ja 7-ryhmäinen ruotsinkielinen päiväkoti. Varhaiskasvatuspaikkojen määrä on yhteensä 294.

Aiemmassa investointiohjelmassa olevat hankkeet Esbovikens daghem ja Espoonlahden päiväkoti 2 päädyttiin yhdistämään yhdeksi hankkeeksi. Hankkeen toteuttaminen yhteishankkeena lisää etuja toimintaan ja alentaa toimitilakustannuksia.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Espoonlahden päiväkoti 2 tarveselvityksen. Svenska Rum -lautakunta käsittelee Espoonlahden päiväkoti 2 tarveselvityksen osaltaan kokouksessaan 24.9.2020.

4 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2021–2030

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi osaltaan lausunnon Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2021-2030.

Lukioiden opiskelijamäärän arvioidaan kasvavan noin 1200 opiskelijalla vuoteen 2025 mennessä ja vuoteen 2029 mennessä määrä kasvaa noin 400 opiskelijalla lisää. Tästä syystä investointiohjelman on tuotettava lisää lukiopaikkoja kasvavaan paikkatarpeeseen.

Investointiesityksessä ei ole riittävästi huomioitu läntisen Espoon tulevien vuosien kasvavaa palvelutarvetta. Lautakunta edellyttää, että investointiohjelmaan lisätään suunnitelmavaraus Kiviruukin lukiolle ja tilapalveluiden kanssa etsitään tontti Kiviruukin alueelta.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että Leppävaaran lukion pysyvien tilojen sisällyttämistä investointisuunnitelmaan tarkastellaan investointikauden aikana uudelleen huomioiden asianmukaisesti Leppävaaran urheilukeskuksen toimintojen kehittymisen, alueen kaavoituksen edistymisen ja urheilulukiohankeen.

Lautakunta esittää lisäksi huolensa siitä, että usean koulun peruskorjauksia ollaan siirtämässä myöhemmäksi.

5 Vuoden 2021 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelma, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta teki vuoden 2021 talousarviota koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Toimialalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia. 

Lautakunta pitää tärkeänä, että Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa parannetaan suunnitelmallisesti tulevina vuosina. Lautakunta kuitenkin painottaa, ettei lasten ja nuorten palveluita tule heikentää, vaan säästötoimet tulee hakea toimintoja uudelleen järjestelemällä, tilojen yhteiskäyttöä lisäämällä sekä naapurikuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta painottaa sitä, ettei opetukseen, avustajapalveluihin ja lukion kurssitarjontaan tule kohdistaa leikkauksia. Lautakunta myös edellyttää, että kolmiportaisen tuen piiriin kuuluvien oppilaiden tarvitsema tuki toteutuu tosiasiallisesti myös oppilaiden lähikouluissa, mikäli lähikouluperiaatetta vahvistetaan nykyisestä.

Lautakunta on myös huolissaan esitetyistä leikkauksista, jotka kohdistuvat taiteen perusopetukseen ja toivoo, ettei lasten ja nuorten taiteen perusopetuksesta leikata.

Tutkitaan mahdollisuus oman äidinkielen opetuksen järjestämiseen erilaisin menetelmin.

Lautakunta tukee monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttamista Espoossa. Yksityisen palvelutuotannon osuutta vahvistetaan palvelusetelin käyttöönotolla sekä yksityisen hoidon tuella. Tämä vähentää kaupungin omaa investointitarvetta varhaiskasvatuksessa. Lautakunta pitää myös tärkeänä kotihoidontuen Espoo-lisän säilyttämistä.

Vaikuttavien säästötoimien aikaansaamiseksi, lautakunta edellyttää virkamiehistöltä vaihtoehtoisia esityksiä tuottavuuden parantamiseksi. Lisäksi lautakunta esittää, että sivistystoimi tiivistää entisestään yhteistyötä tilapalveluiden kanssa, jotta tilakustannukset saadaan nopeasti hallintaan.

6 Esiopetuksen ryhmien minimikoko vaihtoehtopedagogisissa yksiköissä

Asia jätettiin pöydälle.

7 Toimivallan siirtäminen perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä

Perusopetuslakia on väliaikaisesti muutettu siten, että siihen on lisätty uusi 20 a §, joka mahdollistaa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen ajalla 1.8.2020-31.12.2020.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa siten, että sivistystoimen johtaja päättää perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Päätös on voimassa 31.12.2020 asti. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

9 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman liitteen mukaisena. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. Lukiokoulutuksen uudistamisen tavoitteena on edistää lukiolaisten hyvinvoinnin lisäksi opiskelijalähtöisyyttä sekä vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Tulevaisuuden lukiolainen kerää kurssien sijaan opintopisteitä, tutustuu yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin jo lukion aikana ja saa opinto-ohjausta vielä lukion jälkeenkin.

10 Ruotsin kielikylpyopetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

Asia jätettiin pöydälle.

Selvityspyyntö

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pyytää selvitystä seuraavaan lautakunnan kokoukseen Espoon musiikkiopiston (EMO) tilojen osuudesta ja riittävyydestä kulttuurikeskuksen hankesuunnitelmassa. Lisäksi Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toivoo selvitystä kuinka Espoon musiikkiopistoa yhtenä Espoon kulttuurikeskuksen pääkäyttäjänä tarpeineen on kuultu hankkeessa ja kuinka EMO:n toiminta yhtenä pääkäyttäjänä Espoon kulttuurikeskuksessa voidaan turvata myös jatkossa.