Lehtikasken päiväkoti

pk ulkoa

Lehtikasken päiväkoti

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Lehtikasken päiväkodin toimintakalenteriin voitte tutustua täältä:

Lehtikasken päiväkodin toimintakalenteri

Kantokasken koulun esiopetuksen toimintakalenteri

Lehtikasken päiväkoti muodostuu kahdesta rakennuksesta sekä monipuoliset leikkimahdollisuudet tarjoavista piha-alueista. Lisäksi hyödynnämme lähialueiden metsiä ja ulkoilualueita oppimisympäristöinä. Päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-5 vuotiaille lapsille, lisäksi talossamme on tällä kaudella erityisryhmä ja esiopetusta.

metsäretki  

 Retkeilyä lähiympäristön metsiin ympäri vuoden, säällä kuin säällä.

Myönteinen ihmiskäsitys ja arvostava vuorovaikutus on kaiken toimintamme taustalla, niin työyhteisössä kuin asiakasperheidenkin kanssa. Meille on tärkeää, että lapsia tuetaan hyvässä vuorovaikutuksessa kaikessa toiminnassa. Jokainen lapsi on arvokas juuri sellaisena kuin hän on.

Aikuiset keskustelevat lasten kanssa erilaisista ilmiöistä ja rohkaisevat lapsia kysymään, kyseenalaistamaan ja löytämään vastauksia. Oppimaan oppimista harjoitellaan lapselle luontevilla tavoilla, kokeilun kautta. Asioita ja ilmiöitä tutkitaan sekä lapsen kysymyksiin vastataan keskustellen ja toiminnallisesti havainnoiden, erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen.

värit 

Oppiminen lapselle ominaisilla tavoilla, kokeilun kautta

Tutustumme tieto- ja viestintäteknologiaan yhtenä oppimisen välineenä ja monilukutaitoa kehitetään vahvistamalla kielellisiä, matemaattisia ja muita viestinnän taitoja. Syksystä 2018 olemme olleet mukana Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettavassa Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa- hankkeessa.

Tuemme lapsia omatoimisuuteen arjen taidoissa, ikätaso ja yksilöllinen valmius huomioiden. Perushoitotilanteet ovat myös pedagogisia tilanteita ja niihin varataan tarpeeksi aikaa.

Toiminnassamme otetaan huomioon lasten kiinnostuksen kohteet sekä kehitykseen liittyvät tarpeet ja toiveet. Suunnittelemme toimintaa lapsihavainnointiin ja lapsen/ perheiden kuulemiseen pohjautuen. Lapset antavat toimintaan aiheet, kasvattajat suunnittelevat pedagogisen sisällön.

piparia

Kädentaitoja leipoen, vuodenkierto huomioiden

Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat mm. neuvola ja kirjasto sekä tietenkin perheet. Vanhemmat voivat osallistua lasten varhaiskasvatukseen myös vanhempainyhdistys Versot ry:n toiminnan kautta. Versot löytyvät mm. Facebookista : http://www.facebook.com/groups/lehtikaskenversot/

Meille on tärkeää mahdollistaa lapselle aikaa tuettuun ja omatoimiseen leikkiin. Leikki on lapselle luotainen tapa oppia uusia asioita ja lisäksi leikki tuottaa arkeen iloa.

poliisiauto 

musiikkia                          

Musiikkia pitkin päivää, vaikka luonnon soittimilla

pääsiäs

 Päiväkodin yhteisiä tapahtumia joka kuukausi, joka toinen kuukausi myös perheiltapäivissä yhdessä vanhempien kanssa.


Voit tutustua toimintaamme myös Facebook- sivuillamme.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lomakkeet: http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Lapsi_varhaiskasvatuksessa/Lomakkeet

Varhaiskasvatussuunnitelma: http://www.espoo.fi/download/noname/%7B914A00FA-B9E8-4DCC-9C67-3A72ACB1D954%7D/99789

Esiopetuksen opetussuunnitelma: https://www.espoo.fi/download/noname/%7B60D2EEAF-D124-44DB-966C-6708D7573838%7D/70768