Yksityisen hoidon tuet

Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ja Espoo-lisä

Yksityisen hoidon tukea maksetaan yksityisiin päiväkoteihin, perhepäivähoitoon ja perheen kotiin palkkaamalle kunnan hyväksymälle työsopimussuhteiselle hoitajalle. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä Espoo-lisät.

Yksityisen hoidon tuen hoitorahaa ja tulosidonnaista hoitolisää korotetaan 1.1.2020 alkaen. Suurinta osaa kuntalisistä korotetaan 1.3.2020 alkaen. 

Yksityisen hoidon tuki 1.1.2020 alkaen
Yksityisen hoidon tuki 1.3.2020 alkaen

Yksityisen hoidon tukea Espoo-lisineen hakee lapsen vanhempi/huoltaja Kelalta. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiselle palvelun tuottajalle.

Yksityisen hoidon tuen hakemiseen liittyy eri vaiheita muun muassa perheen tilanteesta riippuen:

 1. Molemmat vanhemmat tai lapsen yksinhuoltaja työskentelee tai opiskelee päätoimisesti.
  • Kela maksaa tuet täysimääräisenä perheen hakemuksen perusteella ilman lisäselvitystarvetta.
    
 2. Lapsen vanhempi ei ole töissä tai opiskele päätoimisesti ja perhe haluaa lapsen osallistuvan yksityiseen varhaiskasvatukseen yli 20 tuntia viikossa tai olevan esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa.
  • Perheen tulee hakea Espoon kaupungin päätös oikeudesta yli 20 tuntia viikossa laajempaan varhaiskasvatukseen. Oikeutta haetaan tällä lomakkeella: Hakemus yksityisen hoidon tuen hoitorahan korotus (pdf, 136 Kt). Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, PL 3125, 02070 Espoon kaupunki.
  • Kun perhe saa päätöksen Espoon kaupungilta, vanhemman tulee toimittaa siitä kopio Kelalle yksityisen hoidon tuen hakemuksen liitteeksi, jotta Kela voi maksaa täysimääräisen yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän.

Jos lapselle on myönnetty yksityisen hoidon tuki, ei lapselle voida myöntää kunnallista kerhopaikkaa.

Mahdollinen liikaa maksettu tuki peritään takaisin tukipäätöksen saaneen lapsen vanhemmalta. Takaisinperinnän välttämiseksi lapsen vanhemman tulee aina ilmoittaa Kelalle, jos lapsi jää pois yksityisestä varhaiskasvatuksesta.

Sisaruslisä yksityiseen varhaiskasvatukseen

Espoo maksaa Kelan tukien lisäksi yksityisen hoidon tuen sisaruslisää perheille, joilla on vähintään 2 lasta yksityisen palveluntuottajan järjestämässä varhaiskasvatuksessa päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Sisaruslisää maksetaan myös perheille, joiden lapsia on yksityisen hoidon tuella järjestetyn varhaiskasvatuksen lisäksi kunnallisessa tai ostopalveluna järjestetyssä varhaiskasvatuksessa.

Sisaruslisä on enintään 145 euroa kuukaudessa. Sisaruslisä maksetaan perheen varhaiskasvatuksessa olevasta toisesta lapsesta lukien yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan. Sisaruslisää haetaan tällä lomakkeella: Sisaruslisä, hakemus (pdf, 142 Kt).

Sisaruslisään liittyy sitoumus, jolla palveluntuottaja sitoutuu pienentämään lapsista perittävää varhaiskasvatusmaksua Espoon maksamaa sisaruslisää vastaavalla euromäärällä perheen toisesta lapsesta lukien. Sitoumuslomake ja siihen liittyvä palveluhinnasto löytyvät Yksityisen varhaiskasvatuksen lomakkeet-sivulta.  

Sisaruslisään liittyvät tiedustelut arkisin klo 9-13: Espoon sivistystoimen talousyksikkö p. 09 816 27400

Esiopetusikäisten lasten yksityisen hoidon tuki

Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa, perhe voi hakea yksityisen hoidon tukea.

Yksityisen hoidon tuen hakemiseen liittyy eri vaiheita muun muassa perheen tilanteesta riippuen:

 1. Molemmat vanhemmat tai lapsen yksinhuoltaja työskentelee tai opiskelee päätoimisesti.
  • Kela maksaa tuet täysimääräisenä perheen hakemuksen perusteella ilman lisäselvitystarvetta.
    
 2. Lapsen vanhempi ei ole töissä tai opiskele päätoimisesti ja perhe haluaa lapsen osallistuvan yksityiseen varhaiskasvatukseen yli 20 tuntia viikossa tai olevan esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa.
  • Perheen tulee hakea Espoon kaupungin päätös oikeudesta yli 20 tuntia viikossa laajempaan varhaiskasvatukseen. Oikeutta haetaan tällä lomakkeella: Hakemus yksityisen hoidon tuen hoitorahan korotus (pdf, 136 Kt). Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, PL 3125, 02070 Espoon kaupunki.
  • Kun perhe saa päätöksen Espoon kaupungilta, vanhemman tulee toimittaa siitä kopio Kelalle yksityisen hoidon tuen hakemuksen liitteeksi, jotta Kela voi maksaa täysimääräisen yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän.

Kela maksaa perheen hakemuksesta yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevista esiopetusikäisistä lapsista elokuun alusta seuraavan vuoden toukokuun loppuun yksityisen hoidon tukea palveluntuottajalle. Tuki koostuu seuraavasti:

 • 64,00 euron hoitoraha
 • 100 euron kuntalisä
 • 0 - 73,15 euron tulosidonnainen hoitolisä. Mikäli tulosidonnaista hoitolisää maksetaan, maksetaan sen lisäksi siihen liittyvää Espoo-lisää 100 €/kk.

Kesä- ja heinäkuussa ennen perusopetuksen alkamista lapselle voi hakea kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tukea.

Jos espoolaislapsi on esiopetuksessa muussa kunnassa sijaitsevassa yksityisessä päiväkodissa tai koulussa, yksityisen hoidon tuen maksukäytännöt voivat vaihdella.  

Esiopetus ja varhaiskasvatus muun tahon järjestämänä

Espoon kaupunki maksaa yllä olevan euromäärän erotuksen myös muun tahon (toinen kunta, valtion hyväksymät esi- ja perusopetuksen järjestäjät) järjestämässä esiopetuksessa olevasta lapsesta elokuussa ennen esiopetuksen alkamista, mikäli palveluntuottajalla ja lapsen huoltajilla on sopimus lapsen varhaiskasvatuksesta kyseisenä aikana. Tällöin tuki maksetaan varhaiskasvatuspäivien mukaisena.

Esiopetuksen aikana esiopetuksen järjestäjä maksaa yksityiselle palveluntuottajalle esiopetuskorvauksen tai esiopetuspaikka saa valtionosuudet esiopetuksen järjestämisestä. Lapsen muusta varhaiskasvatuksesta ei makseta erillisiä tukia Kelan maksamien tukien lisäksi.

Esiopetusikäinen lapsi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa silloin, kun toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona

Jos espoolaisella lapsella on esiopetuksen lisäksi tarve varhaiskasvatukseen ja lapsen toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona, perheen tulee toimia seuraavasti.

 1. Hakea Espoon kaupungilta oikeutta yli 20 tuntia viikossa laajempaan varhaiskasvatukseen. Hakemus yksityisen hoidon tuen hoitorahan korotus. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää palveluntuottajan kanssa tehty palvelusopimus, josta ilmenee hoidon aloitusaika ja hoidon päivittäinen/viikoittainen hoitoaika. Hakemus liitteineen toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, PL 3125, 02070 Espoon kaupunki.
   
 2. Saatuaan päätöksen ko. oikeudesta Espoon kaupungilta, perheen tulee toimittaa päätös Kelalle yksityisen hoidon tuen hakemuksen liitteeksi.
   
 3. Kela lähettää perheelle yksityisen hoidon tuen päätöksen.
   
 4. Perheen tulee tämän jälkeen hakea Espoon kaupungilta loppuosa yksityisen hoidon tuesta. Hakemus: Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan esiopetusikäisen lapsen kokopäiväinen varhaiskasvatus (docx, 33 Kt)

  Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa kopio Kelan perheelle lähettämästä yksityisen hoidon tuen päätöksestä.
  Hakemus liitteineen toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, PL 3125, 02070 Espoon kaupunki.
  Espoon kaupunki tekee hakemuksen pohjalta päätöksen.
   
 5. Sekä Kela että Espoon kaupunki maksavat yksityisen hoidon tuen suoraan palveluntuottajalle.