Kumppanuussopimuksemme

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa TwitterissäESPOON KAUPUNGINKIRJASTO on innostunut - luova - aikaansaava - yhteisöllinen

YHTEISTYÖKUMPPANISI KAIKILLA ESPOON ALUEILLA

Kumppanuussopimuksemme

Yritysyhteistyön, kumppanuustoiminnan ja vapaaehtoistyön periaatteet Espoon kaupunginkirjastossa

Espoon kaupunginkirjasto

Espoon kaupunginkirjastolla on 16 kirjastopistettä, kaksi kirjastoautoa ja noin 200 vakituista työntekijää sekä iso joukko tilapäistyöntekijöitä.

Vuoden 2014 kuntapalvelututkimuksen mukaan 86 % espoolaisista oli käyttänyt kirjastopalveluita viimeisen 12 kuukauden aikana.  92 % espoolaista pitää kaupunkinsa kirjastopalveluita hyvin hoidettuina. Kävijöitä kirjastoissa oli 2014 3,4 miljoonaa ja lainoja annettiin 4,1 miljoonaa. Sellon kirjasto on Suomen toiseksi vilkkain kirjasto ja Kirjasto Omena viiden vilkkaimman joukossa.

Kirjaston visio

Kirjastomme inspiroi ja tuo voimaa arkeen.

Kirjaston missio

Kirjasto on yhteisönsä voimavara.

Tarjoamme paikallisesti ja verkossa tilan sivistykseen ja elämyksiin sekä mahdollisuuden tutustua erilaisiin elämäntapoihin ja –arvoihin. 

Kannamme yhteiskuntavastuuta ja seuraamme aikaamme rohkeasti ja ketterästi.

Kirjaston arvot

Espoon kaupungin arvot ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullinen edelläkävijyys ja oikeudenmukaisuus. Noudatamme kaupunginkirjastossa kaupungin arvoja, ja sen lisäksi meillä on lainmukainen velvoite turvata kansalaisten sivistykselliset perusoikeudet.

Kaupungin arvot toteutuvat kaupunginkirjastossa sivistyksen, yhteiskuntavastuun, rohkeuden ja osaamisen avulla.

Kumppanuustoiminnan periaatteet

 • Espoon kaupunki ja kaupunginkirjasto ovat avoimia yhteistyölle muiden julkisten, yksityisten, kolmannen sektorin organisaatioiden tai yksityishenkilöiden kanssa
 • yhteistyö voi olla toiminnallista tai taloudellista ja kertaluontoista tai jatkuvaa
 • kirjasto pyrkii toiminnassaan säilyttämään nykyisen julkisrahoitteisen toimintamuotonsa ja turvaamaan perustehtävänsä kumppanuuksista riippumattomana
 • muut rahoituslähteet voivat täydentää kirjaston ydintoimintaa esimerkiksi lahjoituksin, kumppanuuksin, sponsoroinnin tai yhteistoiminnan kautta
 • kaikkien kumppanuuksien tulee edistää kaupungin ja kirjaston arvoja ja yleisiä periaatteita sekä parantaa kirjaston palveluja tai muuta toimintaa
 • kumppanuustoiminnassaan kirjasto sitoutuu
  • turvaamaan asiakkaiden oikeuden hyödyntää tasa-arvoisesti kirjaston palveluja ja valita tietolähteensä vapaasti
  • kunnioittamaan asiakkaittensa yksityisyyttä
  • toimimaan tasa-arvoisena ja avoimena kohtaamispaikkana, jossa uskonnollinen, poliittinen tai muu vakaumus ei vaikuta asiakkaan saamaan palveluun
  • vahvistamaan alueellista yhteisöllisyyttä ja eettisiä, sosiaalisia ja ekologisia arvoja suosimalla paikallisia kumppaneita ja yhteistyötä silloin, kun kyse on yksittäisen kirjaston toiminnasta

Kirjastopalveluiden aluejohtajat voivat itsenäisesti solmia kumppanuussuhteita erilaisten toimijoiden, kuten yritysten, järjestöjen, yksityishenkilöiden ja muiden kunnallisten yksikköjen kanssa. Strategisista eli laajuudeltaan tai merkitykseltään olennaisista kumppanuuksista vastaa kirjaston johtoryhmä.

Espoon kaupunginkirjaston kumppanuustoiminta on avointa ja perusteltua.

Kumppanuuksia arvioidaan kriittisesti asiakaslähtöisestä ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Kirjasto tiedottaa kumppanuustoiminnastaan aktiivisesti.

Espoon kaupunginkirjasto kohtelee kumppaneitaan tasapuolisesti ja reilusti ja pyrkii ehkäisemään harmaata taloutta. Kirjasto ei tue yksittäisen yrityksen liiketoiminnallista etulyöntiasemaa tai muuta kilpailua vääristävää toimintaa.

Espoon kaupunginkirjasto noudattaa aina hyviä tapoja, Espoon kaupungin antamia ohjeita ja säädöksiä sekä Suomen lakia.


Periaatteiden noudattaminen

Kirjasto on suomalaisten eniten arvostama kulttuuripalvelu. Kirjasto voi tarjota kumppaneilleen vastineeksi yhteistyöstä esimerkiksi tiloja, tukea markkinointiin ja viestintään, jakeluun liittyviä palveluita, vapaaehtoisuuteen perustuvia asiakaskontakteja tai muuta lisäarvoa. Kumppaneilla ei ole pääsyä eivätkä he voi hyödyntää kirjaston asiakasrekistereitä toiminnassaan. Yhteistyön sisältö ja velvoitteet sovitaan jokaisen kumppanin kanssa selkeästi ja pääsääntöisesti kirjallisesti kumppanuussuhteen alussa.

Kirjaston yritysyhteistyön ja kumppanuustoiminnan periaatteita noudatetaan aina, kun toinen organisaatio tai yksityishenkilö osallistuu tai sponsoroi kirjaston järjestämää toimintaa kuten tapahtumia, palveluita tai viestintää. Periaatteita noudatetaan myös, kun toinen osapuoli järjestää toimintaa kirjaston tiloissa tai vuokraa tilaa kirjastolta.

Kirjastotiloja vuokrataan tai luovutetaan kumppaneiden käyttöön

Kulttuurilautakunnan 24.2.2015 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Tiloja vuokrattaessa kirjasto pyrkii tasapuolisuuteen ja haluaa edistää monipuolista ja laaja-alaista kumppanuustoimintaa. Kirjasto voi evätä tilojen vuokraamisoikeuden aluekirjaston johtajan päätöksellä.

Kirjastolla ja sen kumppaneilla on oikeus tiedottaa avoimesti yhteistyöstä ja sen tuloksista kumppanuussuhteen aikana ja kun sopimus niin määrittää, sen jälkeen.

Sponsorointi on yrityksen tai yhteisön markkinointia. Sponsoroiva osapuoli osallistuu taloudellisesti joko suoraan rahoittamalla kirjaston toimintaa tai tarjoamalla rahanarvoista etua ja odottaa saavansa panokselleen vastasuoritusta. Sponsorointi ei ole vastikkeetonta. 

Sponsorointi kuuluu markkinoinnin muotona kuluttajansuojalain piiriin. Yhteistyön kestosta, kohteesta ja yksityiskohdista sovitaan aina erillisellä sopimuksella.


Kirjastotoiminnan sponsorointi on mahdollista seuraavin reunaehdoin:

 • sponsoroinnin yhteydessä noudatetaan kuluttaja-asiamiehen erityisesti alaikäisille suunnattuun markkinointiin ja sekä kilpailujen ja arpajaisten järjestämiseen liittyviä ohjeita
 • sponsoroinnin ja muun kirjastossa tapahtuvan markkinoinnin kaupallinen luonne on voitava tunnistaa
 • kirjaston käyttäjille on kerrottava kaupallisesta yhteistyöstä ja selvitettävä, mihin on sitouduttu
 • piilomainontaa tai muita markkinoinnin peiteltyjä muotoja ei saa käyttää
 • jos kirjaston asiakkaat osallistuvat tapahtumamarkkinointiin, kaupallisiin kilpailuihin tai muihin perinteisestä mainonnasta poikkeaviin markkinointimuotoihin, on heille kerrottava, että kyseessä on markkinointi
 • kaikesta kaupallisesta aineistosta on käytävä ilmi, kuka sen tuottaa tai kuka sitä sponsoroi


Sponsoroinnissa noudatettavat periaatteet:

 • sponsoroinnin on oltava hyvän tavan ja totuuden mukaista
 • sponsoroinnissa ei saa käyttää hyväksi lasten tai nuorten pelkoa, hyväuskoisuutta, luottamusta ja kokemuksen puutetta
 • sponsorointiaineisto tai -toimet eivät saa sisältää nimenomaista kehotusta ostaa sponsorin tavaroita tai palveluja
 • kirjaston asiakkaille on sallittava myös kriittinen suhtautuminen sponsoriin tai hänen tuotteisiinsa
 • sponsorointi ei saa sisältää väitteitä, joiden mukaan jotkut tavarat tai tuotteet ovat parempia tai huonompia kuin toiset, ellei näistä ole esittää kirjallista näyttöä


Lahjoituksella tarkoitetaan sellaista rahallista tai toiminnallista panostusta, josta lahjoituksen saaja hyötyy yksipuolisesti. Kirjasto päättää lahjoitusten vastaanottamisesta. Kirjasto voi halutessaan luopua saamistaan lahjoituksista. Kirjastopalvelujen johtaja päättää lahjoitusten enimmäismäärästä.


Vapaaehtoistyöllä kirjastossa tarkoitetaan kirjaston ja paikallisyhteisön hyväksi tehtyä toimintaa, josta ei saa rahallista korvausta eli palkkaa. Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta, ilman pakkoa. Vapaaehtoistyö kirjastossa on tervetullut ja arvokas lisä kirjaston palveluihin. Vapaaehtoisille on tarjolla monipuolisia ja mielekkäitä töitä. Tyypillisesti vapaaehtoiset toimivat tehtävissä, jotka edellyttävät harrastuneisuutta kuten esiintyminen tai askartelu. Vapaaehtoistyö tuottaa vapaaehtoisille iloa. He jakavat osaamistaan ja oppivat itse uusia asioita. Vapaaehtoistoiminta kirjastoissa on kaikille avointa ja siihen pääsee mukaan iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta ja koulutus- ja työkokemuksesta riippumatta.

Espoon kaupunki vakuuttaa tarvittaessa vapaaehtoistyöntekijän. Säännöllistä vapaaehtoistyötä tekevien kanssa tehdään sopimus.
 

Lähteet ja lisätietoa

Tämä dokumentti perustuu Vantaan kaupunginkirjaston kumppanuusperiaatteisiin, joiden tausta-aineistona ovat toimineet Vancouverin kaupunginkirjaston sponsorointiohjeistus sekä Helsingin kaupunginkirjaston ohjeistus.