Poikkihallinnollisessa yhteistyössä kulttuuritoimijat nähdään uusien näkökulmien avaajina ja voimavarana

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.12.2018 klo 8.00

Poikkihallinnollinen yhteistyö vastaa muuttuvan kaupungin tarpeisiin – kulttuuritoimijat nähdään uusien näkökulmien avaajina ja voimavarana


”Kun tehdään moniammatillisesti yhteistyössä, silloin yleensä tulee paremmat tulokset ja on enemmän vaikuttavuutta.”

EspooCult-tutkimus selvitti poikkihallinnollisen yhteistyön toteutumista Espoon kaupungin strategian eli Espoo-tarinan mukaisesti. Myös KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman toimenpiteet ovat poikkihallinnollisia ja niiden toteutuminen edellyttää eri toimialojen sitoutumista yhteistyöhön.

EspooCult-tutkimuksessa haastateltiin Espoon kaupungin eri toimialojen työntekijöitä ja viranhaltijoita sekä tutkittiin strategisia ja hallinnollisia dokumentteja. Näin saatiin monipuolinen käsitys poikkihallinnollisen yhteistyön tilasta Espoon kaupungin toimielimissä.

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat keskeinen väline, jonka avulla tehdään yhteistyötä kaupungin sisällä. Tutkimus osoittaa, että kaupungin työntekijöiden työssä ohjelmat ovat etäällä arjesta ja tavoitteista. Perustoiminnan oheen ei riitä aikaa ja resursseja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Tutkimushaastattelujen perusteella yksittäinen henkilö voi estää tai edistää yhteistyön ja luottamuksen rakentamista. Lisäksi työtekijöillä on usein hyvin vakiintunut käsitys oman työnsä sisällöistä ja rajoista. Tämä vaikeuttaa uusien toimintamallien omaksumista. ”On hankala juurruttaa yhdessä tekeminen osaksi toimintaa”, kiteyttää eräs haastateltavista.

Kulttuurin tulosyksikön osaaminen nähdään tärkeänä asukkaiden osallistumisen ja osallisuuden kehittämisessä. Kulttuuritoimijat avaavat uusia näkökulmia ja voivat näin toimia voimavarana muille sektoreille. Silti kulttuuri näkyy poikkihallinnollisten kehitysohjelmien suunnitelmissa ja toimenpiteissä vain vähän. Toimijoiden työprosessit kulkevat eri tahtiin. Mittareita, rahoitusta ja toimintaa seurataan toimialoittain ja tulosyksiköittäin. Yhteistyön tekemistä ja poikkihallinnollisuuden toteutumista seuraavia mittareita ei juuri ole.

Tutkimus osoittaa, että poikkihallinnollisen yhteistyön edistämiseksi tarvitaan mm.
uusia verkostomaisia rakenteita ja toimintatapoja, erilaisia rahoitusinstrumentteja,
strategisen kehittämisen osaamista, tilojen avaamista yhteiskäyttöön, vuoropuhelua sekä eri sidosryhmien ja asukkaiden ottamista mukaan prosesseihin.

”Kuntalaisille ei pitäisi olla väliä, mikä tulosyksikkö hänen asiaansa hoitaa, vaan kaiken pitäisi näyttäytyä sellaisena yhtenäisenä Espoon kaupungin tuottamana palveluna ja tukena.”

Kaksivuotinen tutkimushanke EspooCult selvittää, minkälainen kulttuurikaupunki Espoo on. Tutkimus tarjoaa vankan tietopohjan kaupungin kehittämiseksi ja sen tilaaja on Espoon kulttuurin tulosyksikkö ja toteuttaja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Tutkimushanke käynnistyi tammikuussa 2018. Tutkimuksen edetessä julkaistaan säännöllisin väliajoin yhteensä neljä tietokorttia, joista ensimmäinen ilmestyi 26.4.2018 ja toinen 11.12.2018.

EspooCult-tietokortti 2 (pdf julkaistu 11.12.2018)

Lisätietoja:

EspooCult-tutkimus:
www.espoo.fi/espoocult
www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/espoocult

EspooCult-työpaperi:
Espoon kaupungin kulttuuripolitiikka – nykytilan analyysi 
Tähän työpaperiin on koottu Espoon kaupunkiin, kulttuuripolitiikkaan ja kulttuuritoimintaan liittyvää tietopohjaa. Työpaperin tavoitteena on kuvata ja tarkastella kulttuuritoiminnan ja kulttuuripolitiikan lähtökohtia ja nykytilaa Espoossa

Espoo-tarina ja poikkihallinnolliset kehitysohjelmat:
https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Espootarina

KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma:
www.espoo.fi/materiaalit/kulttuuri_ja_liikunta/verkkolehti/kulttuuri-espoo-2030  


Yhteyshenkilöt:

Erikoistutkija, tutkimuskoordinaattori Anna Kanerva, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
p. 050 302 1414, anna.kanerva@cupore.fi

Kulttuurijohtaja Susanna Tommila, Espoon kaupunki, Kulttuurin tulosyksikkö
p. 043 825 5074, susanna.tommila@espoo.fi

Erityisasiantuntija Katja Koskela, Espoon kaupunki, Kulttuurin tulosyksikkö
p. 043 827 1080, katja.koskela@espoo.fi