Näin voit edistää omaa turvallisuuttasi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoolaisena sinulla on oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon ja palveluun. Potilas- ja asiakasturvallisuus on keskeinen osa hoidon ja palvelun laatua. Turvallinen hoito ja palvelu on vaikuttavaa, ja se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan ja siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Huolehdimme siitä, että Espoon sosiaali- ja terveystoimessa työskentelee ammattitaitoista henkilökuntaa ja että palvelumme, hoitomme, tutkimuksemme ja laitteemme ovat turvallisia ja perustuvat tutkittuun tietoon.

Potilaan ja asiakkaan rooli palvelujen käyttäjänä on entistä aktiivisempi. Potilaat, asiakkaat sekä heidän läheisensä voivat halutessaan osallistua turvallisuuden edistämiseen yhdessä ammattilaisten kanssa. Päävastuu hoidon ja palvelun turvallisuudesta on aina henkilöstöllämme ja viime kädessä organisaatiomme johdolla.

Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asiamme. 

 

Turvallinen lääkehoito

Merkittävä osa kaiken annetun hoidon haitoista liittyy lääkitykseen. On tärkeää, että hoitopaikassa ja apteekissa lääkityslistasi on ajan tasalla. Omin päin ei pidä muuttaa lääkitystä.

Hoitoon liittyvät infektiot ja painehaavat

Hoitoon liittyvillä infektioilla eli tulehduksilla tarkoitetaan mitä tahansa hoidon aikana alkavaa infektiota. Yleisimpiä hoitoon liittyviä infektioita ovat haavainfektio, keuhkokuume, virtsatieinfektio ja veriviljelypositiivinen infektio (yleisoireinen infektio).

Hoitoon liittyvän infektion oireet voivat alkaa myös kotiutuksen jälkeen. Näin käy esimerkiksi silloin, jos päiväkirurgiana tehty leikkaushaava tulehtuu. Jos epäilet hoitoon liittyvää infektiota, ota aina yhteyttä sinua hoitaneeseen yksikköön ja kysy neuvoa.

Painehaava voi syntyä kun iho tai ihonalainen kudos vaurioituu paineen, venyttymisen tai hankauksen seurauksena.  Keskeisiä riskitekijöitä ovat liikkumattomuus, kosteus (hikoilu, haavaerite), virtsankarkailu, ihon ohuus, vajaaravitsemus ja anemia. Painehaavojen esiintyvyyttä voidaan vähentää käytännön toimilla.

Kaatumiset

Kaatumisia ja kaatumistapaturmia voidaan tehokkaasti ehkäistä.

Iäkkään henkilön kaatumisalttiutta lisääviä tekijöitä on monia. Parhaimmillaan kaatumisten ehkäisy on ennakointia: poistetaan hyvissä ajoin tekijöitä tai vähennetään sellaisten tekijöiden vaikutusta, jotka voivat lisätä iäkkään alttiutta kaatumisille. Kaatumisvaaraa vähennetään tehokkaimmin, kun tunnistetaan kaatumisille altistavat tekijät ja aloitetaan toimenpiteet mahdollisimman monen tekijän poistamiseksi.

Tehokkaimpia kaatumisen ehkäisytoimia ovat

  • tasapainokyvyn ja lihaskunnon harjoittaminen
  • liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitäminen
  • hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja sairauksien hyvä hoito
  • sopiva ja riittävä ravinto sekä riittävä nesteiden nauttiminen
  • sopiva lääkehoito ja lääkehoidon säännöllinen seuranta
  • mahdollisimman hyvästä näkökyvystä ja kuulosta huolehtiminen
  • tarvittavien turva- ja apuvälineiden käyttö
  • ympäristöön liittyvien vaaranpaikkojen poistaminen.

Lisätietoja