Yhdenvertaisuus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia voidaan edistää mm. esteettömyydellä ja saavutettavuudella. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen voi edellyttää heikommassa asemassa olevan väestöryhmän erityistarpeiden huomioon ottamista. Tällöin kyseeseen voivat tulla esimerkiksi positiivinen erityiskohtelu sekä vammaisten henkilöiden kohdalla kohtuulliset mukautukset. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan syrjinnän päättymistä ja/tai yhdenvertaisuuden edistämistä.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Keskeisiä edellytyksiä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiselle, yhdenvertaisuuden takaamiselle ja yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiselle on esteettömyys ja saavutettavuus. Ne tarkoittavat sekä rakenteellisten ja fyysisen ympäristön esteiden poissaoloa, että syrjimätöntä ilmapiiriä. Saavutettavuudella tarkoitetaan mm. palvelujen, tiedotuksen, viestinnän ja verkkosivujen soveltumista kaikille sekä ilmapiiriä ja asenteita. Esteettömyydellä tarkoitetaan enemmänkin fyysistä ympäristöä, kuten rakennuksia, ulkoalueita, julkisia liikennevälineitä ja esteetöntä matkaketjua. Kaikille sopivan suunnittelu (englanniksi Design for All tai Universal Design) tarkoittaa kaikille soveltuvia ratkaisuja.

Mitä paremmin palvelut ja ympäristö soveltuvat kaikille ja ilmapiiri on syrjimätön, sitä vähemmän vamma tai toimintakyky estää osallistumista ja toimivaa arkea.

Kohtuulliset mukautukset

Kohtuullisella mukauttamisella tarkoitetaan yksittäistapauksessa tarvittaessa toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuus nauttia tai käyttää ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Kohtuullisten mukautusten laiminlyönti on yhdenvertaisuuslain mukaan syrjintää.

Positiivinen erityiskohtelu

Positiivisen erityiskohtelun tarkoituksena on yhdenvertaisuuslain mukaan edistää tosiasiallista yhdenvertaisuutta käytännön elämässä sekä ehkäistä tai poistaa syrjinnästä johtuvia haittoja. Positiivinen erityiskohtelu on mahdollista esimerkiksi työelämässä, koulutuksessa ja palvelujen tarjonnassa. Se voi tarkoittaa yksittäistä toimenpidettä tai pidempikestoisia erityistoimenpiteitä. Positiivisen erityiskohtelun tulee olla suunnitelmallista. Positiivisella erityiskohtelulla voidaan esimerkiksi pyrkiä lisäämään työllistymismahdollisuuksiltaan heikommassa asemassa olevien henkilöiden osuutta henkilöstössä.