Uudistettu laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tuli voimaan 1.12.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Huoltolain muutoksia

Vanhemmat voivat 1.12.2019 alkaen sopia lastenvalvojan luona myös vuoroasumisesta. Vuoroasumista koskevaan sopimukseen on kirjattava, kumpi koti ilmoitetaan lapsen viralliseksi asuinpaikaksi. Vuoroasumistilanteessa elatusapu voidaan vahvistaa kummalle tahansa vanhemmista riippumatta lapsen kotikuntalain mukaisesta asuinpaikasta. On kuitenkin huomioitava, että Kela voi elatustukilainsäädännön perusteella maksaa elatustukea vain sille vanhemmalle, jonka luona lapsen virallinen osoite on. Vanhemmat voivat myös sopia tapaamisten toteuttamisesta tuettuina tai valvottuina, tietojensaantioikeudesta ja oheishuollosta. Lapsen huoltajat voivat sopia miten he jakavat huoltajantehtävät keskenään. Jos vanhemmuus on tunnustettu ennen lapsen syntymää isyys- tai äitiyslain nojalla, tulee myös tunnustajasta lapsen huoltaja, kun vanhemmuus on vahvistettu.

Lapsen mielipiteen selvittäminen huolto- ja tapaamisasioissa

Lapsenhuoltolain muutos vahvistaa lapsen oikeutta ilmaista omat toivomukset ja mielipiteensä, mikäli se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. Lapsen mielipiteen selvittäminen on vanhempien tehtävä ja vanhempien pitäisi keskustella lapsen kanssa ennen lastenvalvojalla asiointia. Lastenvalvojan on varmistettava ennen sopimuksen vahvistamista, että lapsi on saanut ilmaista näkemyksensä. Erityistilanteissa lastenvalvoja voi keskustella lapsen kanssa, jos lapsi ja molemmat vanhemmat tähän suostuvat ja jos keskustelu on tarpeen lapsen toivomusten ja mielipiteen selvittämiseksi.

Vanhempien/huoltajien velvollisuudet

Lapsenhuoltolain uudistuksella täsmennetään huoltajien velvollisuutta suojella lasta väkivallalta. Väkivalta tarkoittaa tekoa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa teon kohteelle ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai kärsimystä. Pyydämme ottamaan yhteyttä lastenvalvojien puhelinneuvonta-ajalla näissä tilanteissa ennen neuvottelua. Huoltajien täytyy myös vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita. Kumpikin vanhempi on velvollinen myötävaikuttamaan tapaamisten toteutumiseen ja vanhemman on kasvatustehtävässään vältettävä kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle. Lisäksi uusi huoltolaki velvoittaa vanhempia ilmoittamaan toiselle vanhemmalle aikomuksestaan muuttaa asuinpaikkaansa, jos muutolla olisi vaikutusta lapsen huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen.

Lisätietoja:

Lastenvalvojien ajanvaraus ja neuvonta puh. 09 816 27711, ma-pe klo 10–11
Johtava lastenvalvoja Hanna Pantsu puh. 040 507 2896