Ystävällistä ja nopeaa palvelua vammaispalvelussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.11.2019 klo 16.14

Lähes puolet vammaispalvelujen asiakkaista ovat erittäin tai hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tyytyväisimpiä palvelun ystävällisyyteen ja tiedon saantiin ovat vanhimmat ihmiset, jotka antoivat useammin kiitettävän yleisarvosanan. Tiedot ilmenevät asiointityytyväisyyskyselystä, joka tehtiin toukokuussa.

Ystävällistä palvelua vammaispalveluissa kertoi saaneensa 63 prosenttia vastanneista aina tai lähes aina. Myös palvelun nopeuteen oltiin tyytyväisiä, sillä yli puolet vastanneista kertoi saaneensa palvelua nopeasti.

Tyytyväisyys tiedonsaantiin jakaa vastanneita: reilu kolmannes arvioi saavansa hyvin tietoa, kun taas noin kolmannes arvioi tiedonsaannin heikoksi.

Tyytymättömimpiä asiakkaita ovat alaikäisten lasten huoltajat. Noin neljännes heistä antoi kokonaisarvosanaksi välttävän tai huonon. Vammaispalvelut kiinnittää tulevana vuonna erityistä huomiota lasten ja perheiden asioinnin kehittämiseen osana Espoon keskukseen perustettavaa Perhekeskusta. 

Sähköisiä palveluja lisää

Asiakaspalveluaikoihin vastaajat olivat melko tyytyväisiä, sillä valtaosa kertoi toimiston aukioloaikojen olevan riittävät. Soittoaikoihin toivoi alle puolet vastaajista nykyistä laajempia aikoja.

Kyselyyn vastaajat toivoivat eniten mahdollisuutta hakea palveluja ja saada päätös sähköisesti. Sähköisen asioinnin lisäämistä toivoi erityisesti nuorempi ikäluokka. Vammaispalvelut onkin lokakuussa ottanut käyttöön sähköisen puolesta asioinnin, mikä mahdollistaa kuljetuspalvelun tai omaishoidon tuen hakemisen sähköisesti läheisen puolesta.

Suuri osa vastaajista toivoi reaaliaikaista chat-kanavaa palveluneuvonnan tueksi. Chat-toiminto on suunniteltu otettavaksi käyttöön ensi vuonna.

Lähes puolet vastaajista kertoi pitävänsä vammaispalvelujen nettisivuja hyvinä, vaikkakin nettisivuihin toivottiin lisää selkeyttä. Nuorempi ikäluokka suhtautui kriittisimmin nettisivuihin. Nettisivut uudistettiin vuonna 2018.

Laaja kysely toteutetaan vuosittain

Vammaispalvelut lähetti yli 900:lle vammaispalveluissa hiljattain asioineelle asiakkaalle kyselyn toukokuussa. Kyselyyn vastanneista 211 henkilöstä 60 prosenttia ilmoitti olevansa itse asiakkaana vammaispalveluissa, 40 prosenttia ilmoitti olevansa aikuisen asiakkaan läheinen tai alaikäisen lapsen huoltaja, 72 prosenttia kertoi olleensa asiakkaana kuljetuspalveluissa, 36 prosentilla oli henkilökohtaisen avun asiakkuus ja 20 prosentilla oli palveluna omaishoidon tuki.

Kiitämme kyselyyn vastanneita annetusta palautteesta. Saatu palaute ja ideat ovat tärkeitä vammaispalvelujen kehittämisessä.

Vammaispalvelut kehittää asiakaskokemusta yhdessä perhe- ja sosiaalipalvelujen toimijoiden kanssa. Parhaillaan käynnissä on muun muassa kokemusasiantuntijakoulutus, jossa koulutettavina ovat vammaispalvelujen kaksi työntekijää ja kaksi asiakasosallistujaa.

Kysely toteutettiin nyt toista kertaa. Edellisen kerran asiointityytyväisyyskysely toteutettiin vuonna 2018. Kysely toteutetaan jälleen keväällä 2020.

Lisätietoa
asiantuntija Suvi Linnanmäki-Koskela, p. 040 631 3120, suvi.linnanmaki-koskela@espoo.fi
vammaispalvelujen päällikkö Anu Autio, p. 043 825 9890, anu.autio@espoo.fi