Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.4.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.4.2020 klo 19.34

Kaupunginhallitus toteaa sote-valmistelun keskeneräisyyden, kaupungin taloudellisen tilanteen ja koronan aiheuttamien ongelmien olevan niin vakavia haasteita, että Espoo ei liity Apottiin, vaan valtuuston vuonna 2013 tekemä päätös on edelleen voimassa. Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginjohtajaa varautumaan tarvittaviin asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskeviin kaupunginhallitus- ja valtuustotason päätöksiin osana sote-uudistusta, kuitenkin viimeistään vuonna 2023.

Apotti-järjestelmän hankintatapa, -päätökset ja -sopimukset olisivat mahdollistaneet Espoon liittymisen Oy Apotti Ab:n osakkaaksi ja Apotti-järjestelmän käyttäjäksi 20.4.2020 asti. Espoo irtautui pääkaupunkiseudun järjestelmähankintayhteistyöstä vuonna 2013. Päätös perustui hankintasuunnitelmissa tunnistettuihin toiminnallisiin, teknologisiin ja sopimuksellisiin riskeihin. Apotti-yhteistyöstä irtautumisen jälkeen Espoo on keskittynyt nykyisen järjestelmäympäristön jatkuvaan kehittämiseen sekä osallistunut laajaan kansalliseen UNA-yhteistyöhön.

Kaupunginhallitus päätti toimenpiteistä yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Tarkoituksena on auttaa yrityksiä koronasta aiheutuvan vaikean ajan yli niillä keinoilla, mitä kaupungilla on käytettävissä. Lähtökohtana on yritysten tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu. 25-kohtainen toimenpideohjelma kattaa mm. yrittäjien tuet, hankinnat ja ostot, laskutusjärjestelyt, kaupungin sopimusosapuolena, kulttuuritoimijat, liikuntaseurat sekä ulkoisten toimijoiden tilavuokrat. Tarvittaessa toimenpideohjemaa tarkastellaan uudelleen koronatilanteen vaatimalla tavalla yhteistyössä toimijoiden kanssa.

Kaupunginhallitus päätti myöntää lyhennysvapaan Esport Arena Oy:lle annetulle lainalle ja valtuuttaa kaupunginjohtajan jatkossa sopimaan vähäisistä päävelan ehtojen muutoksista.

Kaupunginhallitus päätti täydentää päivähoitomaksuja koskevaa päätöstään siten, että yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien espoolaisten lasten varhaiskasvatusmaksuja voidaan hyvittää samoin periaattein kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista päätettiin, että maaliskuun 2020 osalta asiakasmaksut peritään kokonaisuudessaan, huhtikuun 2020 osalta ei asiakasmaksua peritä, jos lapsi ei ole osallistunut iltapäivätoimintaan huhtikuun aikana ja toukokuun 2020 osalta peritään asiakasmaksusta puolet, jos perusopetusta koskevat rajoitukset päättyvät 13.5.2020. Mikäli lapsi ei osallistu toukokuussa toimintaan, asiakasmaksua ei peritä.

Kaupunginhallituksen esityslista 6.4.2020