Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä ratkaistavan vähäisen poikkeamisen määrittelee rakennusvalvontaviranomainen. Joskus poikkeaminen asemakaavan määräyksistä edellyttää asemakaavan muutosta. Ennen asemakaavasta poikkeamista koskevan hakemuksen jättämistä, on syytä olla yhteydessä kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnittelualueen asemakaavasuunnittelijaan/-insinööriin tai rakennusvalvonnan lupavalmistelijaan. Espoossa asemakaavoittamattomat alueet ovat kokonaisuudessaan suunnittelutarvealuetta, minne rakennettaessa tarvitaan pääsääntöisesti ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamispäätös. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista poikkeamiseen (esimerkiksi rakennusjärjestyksen määräyksistä) tarvitaan poikkeamispäätös. Asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuspaikaksi tarkoitetun kiinteistön lohkomiseksi tai halkomiseksi tarvitaan pääsääntöisesti aina kaupungin suostumus, joka ratkaistaan Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Jos kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella, tonttien lohkomisen suorittaa sitovan tonttijaon laatimisen jälkeen Espoon kaupunkitekniikan keskuksen kaupunkimittaus, josta tällaista lohkomista haetaan kiinteistötoimitushakemuksella.

Toimipisteet