Ympäristövalvonta huolehtii ympäristöhaittojen ehkäisystä ja ympäristösäädösten valvonnasta. Valvomme yritysten ja toiminnanharjoittajien toimintaa muun muassa ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesti. Tietyt toiminnot ovat luvan- tai ilmoituksenvaraisia. Ympäristövalvontaan voi ilmoittaa havaituista ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista epäkohdista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi luvattomat kaatopaikat, vesistöissä tai ilmassa havaitut haitalliset päästöt ja muu ympäristönsuojelua koskevien säädösten vastainen toiminta.

Toimipisteet